Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Văn bản mới

BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 08/09-14/09

Tác giả : AA006 | 21 - 09 - 2019 | 5:52 PM | 1623 Lượt xem

1. Công văn 70835/CT-TTHT ngày 10 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

 

2. Công văn 70834/CT-TTHT ngày 10 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử:

Trường hợp Doanh nghiệp có Chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì Chi nhánh Doanh nghiệp phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp đơn vị chủ quản thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho Chi nhánh Doanh nghiệp thì Chi nhánh Doanh nghiệp không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp Chi nhánh Doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải đảm bảo nguyên tắc khi tạo hóa đơn không được tạo trùng số hóa đơn trong cùng ký hiệu với các hóa đơn điện tử do Chi nhánh Doanh nghiệp đã phát hành trước đây và phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý... Chi nhánh Doanh nghiệp có nhu cầu thay thế hóa đơn điện tử đã phát hành bằng hóa đơn điện tử theo mẫu thống nhất của đơn vị chủ quản thì phải dừng sử dụng các số hóa đơn điện tử đã phát hành còn tồn chưa sử dụng bị thay thế và thực hiện hủy theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

 

3. Công văn 71443/CT-TTHT ngày 11 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP:

- Áp dụng quy định đối với chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 01/05/2017 trở đi đến hết năm tài chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký kết trước hay sau ngày 01/05/2017.

- Trường hợp người nộp thuế hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được xác định theo số liệu phát sinh thực tế.

- Trường hợp người nộp thuế không hạch toán theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 01/05/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” được phân bổ tương ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 01/05/2017.

 

4. Công văn 3614/TCT-DNNCN ngày 11 tháng 09 năm 2019 ban hành bởi Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

- Trường hợp Ngân hàng có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ tự in thì phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là Cục thuế thành phố. Trường hợp Ngân hàng có đủ các điều kiện nêu tại Điều 1, Phần A Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính thì được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cục thuế thành phố có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với tình hình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của Ngân hàng, ra thông báo chấp thuận việc đăng ký chứng từ khấu trừ; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo nêu rõ lý do không chấp thuận để Ngân hàng được biết.

-Trường hợp Ngân hàng trả các khoản thu nhập và đã khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì Ngân hàng cung cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên có nhu cầu tự quyết toán thuê thu nhập cá nhân. Tổng Giám đốc Ngân hàng có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới ký thừa ủy quyền chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền và phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

 

 

 

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp

 

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực thuế ở link dưới đây:

 
BẢN TIN THUẾ TUẦN TỪ 08/09 - 14/09/2019

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]