Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về Thuế

1 Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015: Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015: Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
2 Thông tư 25/2015/TT-BCT ngày 03/08/2015:Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường năm 2015. Thông tư 25/2015/TT-BCT ngày 03/08/2015:Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường năm 2015.
3 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC của Bộ Tài Chính ngày 19/06/2015. Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC của Bộ Tài Chính ngày 19/06/2015.
4 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
5 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014: hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014: hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.
7 Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.
8 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014: Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi , bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế. Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014: Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP  ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi , bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.
9 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 - Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 - Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
10 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014: Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014: Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.
11 Thông tư số 103/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Thông tư số 103/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
12 Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014: Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế. Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014: Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
13 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014: Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014: Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
14 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014: Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014: Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
15 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013: Hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013: Hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ - CP. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ - CP.
17 Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014: Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014: Quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
18 Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013: Về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý tài chính với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013: Về đầu tư vốn Nhà nước và quản lý tài chính với doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
19 Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm1 2013: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm1 2013: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
20 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]