Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về HQ

1 Công văn 2859/TCHQ-TXNK ngày 12/04/2016 - Về thời gian áp dụng hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam – Hàn Quốc   Công văn 2859/TCHQ-TXNK ngày 12/04/2016 - Về thời gian áp dụng hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam – Hàn Quốc
2 Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
3 Thông tư 05/2016/TT-BTC ngày 13/01/2016: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hoá môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư 05/2016/TT-BTC ngày 13/01/2016: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hoá môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
4 Thông tư 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015: Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư 164/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015: Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5 Thông tư 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư 163/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
6 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015: Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015: Về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
7 Thông tư 141/2015/TT-BTC ngày 04/09/2015: Dừng thực hiện thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu. Thông tư 141/2015/TT-BTC ngày 04/09/2015: Dừng thực hiện thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.
8 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: Quy định về thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: Quy định về thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
9 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015: Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015: Quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.
10 Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean. Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean.
11 Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014: Quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/08/2014: Quy định thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
12 Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014: Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng Thông tư 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014: Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng
13 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Luật Hải quan số 54/2014/QH13
14 Quyết định 865/QĐ-TCHQ ngày 25/03/2014: về kế hoạch triển khai hệ thống VNACSS/VICS Quyết định 865/QĐ-TCHQ ngày 25/03/2014: về kế hoạch triển khai hệ thống VNACSS/VICS
15 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014: Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014: Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
16 Thông tư 29/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17 Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13. Thông tư số 06/2014/TT-BTC ngày 07/01/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13.

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]