Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về Thuế

1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 12/12 /2016 Thông tư 176/2016/TT-BTC Về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2 Công văn 5508/TCT-CS Về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 12/12/2016 Công văn 5508/TCT-CS Về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3 Công văn 5594/TCT-CS Về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 13/12/2016 Công văn 5594/TCT-CS Về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4 Công văn 5244/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng 22/11/2016 Công văn 5244/TCT-CS về hoàn thuế giá trị gia tăng
5 Công văn 5270/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại 21/11/2016 Công văn 5270/TCT-CS về chính sách thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại
6 Công văn 5260/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 21/11/2016 Công văn 5260/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
7 Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) 28/10/2016 Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
8 Công văn 5102/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 10/11/2016 Công văn 5102/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
9 Công văn 5098/TCT-CS về chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hình thành tài sản cố định giá trị gia tăng 10/11/2016 Công văn 5098/TCT-CS về chính sách thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ hình thành tài sản cố định giá trị gia tăng
10 Công văn 5095/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 10/11/2016 Công văn  5095/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
11 Công văn 4886/TCT-KK về tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ 01/11/2016 Công văn 4886/TCT-KK về tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ
12 Công văn 4915/TCT-DNL ngày 01/11/2016 về hướng dẫn thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 01/11/2016 Công văn 4915/TCT-DNL ngày 01/11/2016 về hướng dẫn thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
13 Công văn 4911/TCT-TNCN về chính sách miễn thuế TNCN đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam 01/11/2016 Công văn 4911/TCT-TNCN về chính sách miễn thuế TNCN đối với nhân viên nước ngoài làm việc cho văn phòng đại diện của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
14 Công văn 4915/TCT-DNL về hướng dẫn thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế 26/10/2016 Công văn 4915/TCT-DNL về hướng dẫn thực hiện thí điểm hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
15 Công văn 4745/TCT-CS về chính sách thuế TNDN t 28/10/2016 Công văn 4745/TCT-CS về chính sách thuế TNDN t
16 Công văn 4704/TCT-CS về thuế GTGT 27/10/2016 Công văn 4704/TCT-CS về thuế GTGT
17 Công văn 4618/TCT-KK Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư 13/10/2016 Công văn 4618/TCT-KK Về hoàn thuế đối với dự án đầu tư
18 Công văn 4511/TCT-DNL về thực hiện thông tư số 61/2016/TT-BTC 13/10/2016 Công văn 4511/TCT-DNL về thực hiện thông tư số 61/2016/TT-BTC
19 Công văn 4635/TCT-CS Về một số nội dung chính sách thuế 13/10/2016         Công văn 4635/TCT-CS Về một số nội dung chính sách thuế
20 Công văn 4635/TCT-CS Về chính sách thuế 13/10/2016 Công văn 4635/TCT-CS Về chính sách thuế

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]