Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

VBPL về QLDN

1 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH:Hướng dẫn thực hiện môt số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 16/11/2015 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH:Hướng dẫn thực hiện môt số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
2 Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 05/01-28/01/2016 Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
3 Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015: Quy định về hành nghề chứng khoán 01/12 - 30/12/2015    Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015: Quy định về hành nghề chứng khoán
4 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015: Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 06/11-27/11/2015   Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015: Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
5 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015: Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết 06/11-27/11/2015 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015: Hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
6 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015: Nghị định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 01/10-26/10/2015 Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015: Nghị định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
7 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015: Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 01/10-26/10/2015 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015: Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015: Đăng ký doanh nghiệp 03/09-28/09/2015 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015: Đăng ký doanh nghiệp
9 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015: Quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế 03/08-31/08/2015  Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015: Quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
10 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015: Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam 03/08-31/08/2015 Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015: Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
11 Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015: Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN 03/08-31/08/2015   Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/08/2015: Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
12 Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10/07/2015: Ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN 06/07-28/07/2015 Quyết định số 763/QĐ-BHXH ngày 10/07/2015: Ban hành quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký cung cấp dịch vụ I-VAN
13 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015: Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước 06/07 - 28/07/2015 Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015: Hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước
14 Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 26/11/2014: Sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Thông tư 02/2015/TT-BTC ngày 26/11/2014: Sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015: Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
16 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
17 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP. Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015: Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP.
18 Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Luật bảo hiểm xã hội. Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014: Luật bảo hiểm xã hội.
19 Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
20 Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014: Sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]