Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thủ tục xóa nợ thuế cho DNNN

Tác giả : AA006 | 02 - 10 - 2014 | 11:25 AM | 2263 Lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2438/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 với DNNN.

Đây là thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN hoàn thành cổ phần hóa; xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán. Người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp hồ sơ xóa nợ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, người có thẩm quyền phải ra quyết định xoá nợ thuế hoặc thông báo không thuộc phạm vi, đối tượng hoặc không đủ điều kiện xoá nợ thuế.

Trường hợp số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chỉ phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa hoặc số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ bao gồm cả tiền thuế, tiền phạt phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa và tiền thuế, tiền phạt của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì DN gửi văn bản đề nghị xóa nợ về cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơbao gồm: Văn bản đề nghị xóa nợ của cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, trong đó xác nhận số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đến nay còn nợ và chưa được giảm vốn nhà nước có tại DN; Văn bản đề nghị xóa nợ của DN gửi về cơ quan quản lý thuế trực tiếp, trong đó nêu số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ, căn cứ xóa nợ, lý do số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại DN; Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị DN đối với số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp; Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thực hiện cổ phần hóa DNNN ; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập Cty cổ phần; Biên bản xác định giá trị DN, kèm theo báo cáo chi tiết nợ phải trả; Quyết định công bố giá trị DN và quyết định giá trị DN khi chuyển thành Cty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền; Quyết toán thuế và báo cáo tài chính khi xác định giá trị DN và khi chính thức chuyển sang Cty cổ phần; Xác nhận số tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ đến nay còn nợ của cơ quan Hải quan (đối với trường hợp đề nghị xóa nợ vừa có tiền thuế, tiền phạt nội địa vừa có tiền thuế, tiền phạt của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu). Biên bản bàn giao vốn, tài sản của DNNN sang Cty cổ phần; Các thông báo về thực hiện nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và tiền phạt chậm nộp tại thời điểm đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; Biên bản kiểm tra thuế (kết luận thanh tra) hoặc quyết định về việc ấn định thuế, đối với trường hợp ấn định thu...

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2014.

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]