Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

Tác giả : AA001 | 14 - 02 - 2014 | 11:01 AM | 1332 Lượt xem

Ngày 24/01/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy đinh thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2014, quy định về hình thức, nội dung và phụ lục hợp đồng gia công; địa điểm làm thủ tục hải quan; trách nhiệm của thương nhân, cơ quan hải quan. Việc thực hiện thủ tục hải quan đối với một hợp đồng gia công được thực hiện tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố do thương nhân lựa chọn. Thông tư cũng quy định cụ thể thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhận gia công tại Việt Nam và đặt gia công ở nước ngoài như sau:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công tại Việt Nam cho thương nhân nước ngoài, bao gồm: Thủ tục thông báo hợp đồng gia công; kiểm tra cơ sở sản xuất; thủ tục thông báo định mức; thủ tục điều chỉnh định mức; thủ tục kiểm tra định mức; thông báo mã nguyên liệu, vật tư; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công; thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu gia công (hàng mẫu không thanh toán); thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài; thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ đối với sản phẩm gia công; thủ tục hải quan đối với trường hợp thuê gia công lại; thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp; thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư; máy móc thiết bị thuê, mượn theo chỉ định của bên đặt gia công sang hợp đồng gia công khác trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công; thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư gia công ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công; thanh khoản hợp đồng gia công; xử lý quá hạn nộp hồ sơ thanh khoản hợp đồng gia công và quá thời hạn làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm (nằm ngoài định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt), phế thải; máy móc, thiết bị thuê, mượn; xử lý đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công không xuất trả được do bên đặt gia công từ bỏ.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài, bao gồm: Thủ tục thông báo hợp đồng gia công; thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa đặt gia công ở nươc ngoài; thủ tục thông báo, điều chỉnh và kiểm tra định mức; thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài; thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tái nhập khẩu trở lại Việt Nam; thủ tục gia công chuyển tiếp ở nước ngoài; thanh khoản hợp đồng gia công; thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công.

Thông tư 13/2014/TT-BTC thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

Nguồn: Tổng Cục Hải quan


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]