Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu

Tác giả : AA001 | 04 - 02 - 2014 | 8:33 PM | 1060 Lượt xem

Để thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu quy định tại Điều 12 và Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại văn bản số 403/TCHQ-GSQL.

* Về hồ sơ hải quan quy định tại Điều 12:

Để thống nhất thực hiện với thủ tục hải quan điện tử quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC, đối với hóa đơn thương mại và bản kê chi tiết hàng hóa quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chụp. Về giá trị pháp lý của bản chụp yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 128/2012/TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

* Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu:

Khi làm thủ tục nhập khẩu chuyển cửa khẩu, các đơn vị Hải quan căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP, Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện. Ngoài ra, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu trong hồ sơ hải quan.

Cách thức ghi chép trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển khẩu của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu được quy định cụ thể tại văn bản hướng dẫn này.

Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ hồ sơ hải quan, thông tin ghi trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra và trên tờ khai nhập khẩu (tại ô 34, ô số 37) để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Các nội dung khác thực hiện theo quy trình nghiệp vụ quản lý hàng hóa chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

*  Đối với lô hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thuộc nhiều tờ khai nhưng chung vận đơn của cùng một người khai hải quan:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại điểm a.3 khoản 9 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện, không yêu cầu phải có ý kiến xác nhận của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trên văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa phi mậu dịch thực hiện theo quy định hiện hành.

* Thủ tục hải quan đối với trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất:

Nguyên tắc thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục xuất khẩu: Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ quy định tại khoản 10 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

Về các bước thực hiện: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại điểm III công văn số 14999/BTC-TCHQ ngày 07/11/2011 của Bộ Tài chính cho đến khi Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể tại quy trình thay thế quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-TCHQ.

Nguồn: Tổng Cục Hải quan


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]