Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

THÔNG TƯ 11/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 42/2015/NĐ-CP VỀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Tác giả : AA006 | 30 - 01 - 2016 | 9:29 AM | 802 Lượt xem

Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh với các quy định về sản phẩm chứng khoán phái sinh; tổ chức hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh; hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phái sinh;…. được ban hành ngày 19/01/2016.

Thông tư số 11 gồm 6 Chương, 30 Điều theo trình tự các Chương như sau:

- Quy định chung

- Sản phẩm chứng khoán phái sinh

- Hoạt động giao dịch, thanh toán chứng khoán phái sinh

- Tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh

- Nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin

- Điều khoản thi hành

Thông tư 11/2016 có những điểm đáng chú ý sau:

1. Sản phẩm chứng khoán phái sinh

Thông tư số 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định Sở giao dịch chứng khoán được tạm ngừng giao dịch một, một số loại chứng khoán phái sinh nhất định hoặc tạm ngừng giao dịch các chứng khoán phái sinh trên toàn thị trường khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Không thể xác định được giá trị của tài sản cơ sở do thị trường cơ sở ngừng giao dịch;

- Chứng khoán cơ sở bị tạm ngừng giao dịch;

- Xảy ra sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự cố kỹ thuật tại hệ thống giao dịch, hệ thống bù trừ, thanh toán;

- Các trường hợp khác theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

2. Hoạt động giao dịch, thanh toán chứng khoán phái sinh

Về hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh Thông tư 11/2016/TT-BTC quy định:

Để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại thành viên giao dịch và tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định.

Thông tư số 11/2016 Bộ Tài chính quy định trường hợp nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường mở tại công ty chứng khoán đồng thời là thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư được sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh sau khi đã mở tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ được chỉ định.

3. Tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh

Thông tư 11/2016/BTC quy định việc đăng ký kinh doanh chứng khoán phái sinh như sau:

Tổ chức kinh doanh chứng khoán được kinh doanh chứng khoán phái sinh sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

- Là tổ chức kinh doanh chứng khoán đáp ứng khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP;

- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh;

- Theo Thông tư số 11 năm 2016, BCTC của năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

Thông tư 11 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

THÔNG TƯ 11/2016/TT-BTC

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]