Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

So sánh Thông tư 117 năm 2012 và Thông tư 51 năm 2017 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tác giả : TÀI VIỆT | 12 - 06 - 2017 | 11:50 PM | 982 Lượt xem

 

 

Thông tư 117/2012/TT-BTC

Thông tư 51/2017/TT-BTC

Giải thích từ ngữ

chưa có khái niệm về chi nhánh của “Đại lý thuế”.

“Đại lý thuế”: là doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tai Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

yêu cầu có “Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”

bỏ quy định giấy chứng nhận đăng ký thuế trong mẫu số 01A

Thời hạn xác nhận hồ sơ

mười (10) ngày làm việc.

năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Điều kiện dự thi

Giới hạn đối với các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế).

chưa quy định rõ thời điểm bắt đầu tính thời gian công tác là 02 năm.

Cho phép các chuyên ngành khác, có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học về tài chính kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên

có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ đủ hai (02) năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp 

Tổ chức thi

-      Thời gian

 

 

 -      Địa điểm

 

-      Phí dự thi

Mỗi năm một (01) kỳ thi (quý III hoặc quý IV)

Trước ngày thi ít nhất ba (03) tháng, thông báo về thông tin liên quan đến kỳ thi.

Mỗi năm ít nhất hai (02) kỳ thi

Trước ngày thi ít nhất sáu mươi (60) ngày, thông báo về thông tin liên quan đến kỳ thi.

Không thể thi theo vùng, theo địa phương 

Có thể thi theo các vùng, theo địa phương 

không phải nộp

phải nộp chi phí 

Miễn môn thi 

Pháp luật về thuế:  

- Không quy định miễn đối với giảng viên thuế

- Thời gian công tác trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên khi thôi công tác trong ngành thuế

Pháp luật về thuế:  

- Có thể miễn đối với giảng viên thuế

- Thời gian công tác trong ngành thuế từ năm (03) năm trở lên khi thôi công tác trong ngành thuế

Pháp luật về thuế và Kế toán:

- Không quy định đối với người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán

- Thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ mười (10) năm trở lên

Pháp luật về thuế và Kế toán:

- Miễn đổi với người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán

- Thời gian công tác liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên


Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt từ Thư Viện Pháp Luật.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]