Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

So sánh Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tác giả : Admin | 17 - 10 - 2016 | 4:54 PM | 1027 Lượt xem

Tài Việt điểm qua những điểm khác nhau giữa Quyết định số 48/2016/QĐ-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa:

  QĐ 48/2006/QĐ-BTC TT 133/2016/TT-BTC
Đơn vị tiền tệ Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng Việt Nam. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng  Việt Nam. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ căn cứ vào quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Chứng từ, sổ kế toán Doanh nghiệp thực hiện theo biểu mẫu quy định. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu, doanh nghiệp có thể áp dụng theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính.
Tỷ giá giao dịch thực tế Không có tỷ giá xấp xỉ.

- Tỷ giá giao dịch  thực tế khi mua, bán ngoại tệ là tỷ giá ký kết trong hợp đồng mua, bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng thương mại;

- Trường hợp hợp không quy định cụ thể tỷ giá thanh toán thì doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch để ghi sổ kế toán.

Tỷ giá xấp xỉ này phải đảm  bảo chênh lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.Tỷ giá chuyển khoản trung bình có thể được xác định hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển khoản hàng ngày của ngân hàng thương mại.

Tỷ giá ghi sổ Tỷ giá bình quân gia quyền. Gồm tỷ giá bình quân gia quyền hoặc tỷ giá thực tế đích danh.
Chi phí trả trước Tồn tại song song 2 tài khoản ngắn hạn và dài hạn. Không tách biệt ngắn – dài hạn trên sổ kế toán. Việc phân loại ngắn – dài hạn trên BC tình hình tài chính căn cứ vào thời gian trả trước của từng hợp đồng, không căn cứ vào thời gian còn lại kể từ thời điểm lập BCTC.
Lãi / Lỗ Không tách biệt lỗ tính thuế và lỗ không tính thuế.

Doanh nghiệp phải theo dõi trong hệ thống quản trị nội bộ số lỗ tính thuế và số lỗ không tính thuế, trong đó: 

- Khoản lỗ tính thuế là khoản lỗtạo ra bởi các khoản chi phí được trừkhixác định thu nhập chịu thuế;

- Khoản lỗkhông tính thuếlà khoản lỗtạo ra bởi các khoản chi phí khôngđược trừkhi xác định thu nhập chịu thuế.

Khi chuyển lỗtheo quy định của pháp luật, doanh nghiệp  chỉ được chuyển phần lỗtính thuếlàm căn cứgiảm trừsốthuếphải nộp trong tương lai.

Doanh thu Các khoản giảm trừ DT được điều chỉnh qua TK 521. Các khoản giảm trừ DT được điều chỉnh giảm trực tiếp vào tổng DT trong kỳ báo cáo.
Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán Tồn tại TK1113, TK1123, TK121, TK1388, TK244, TK159, TK3414, TK335

-Số dư trên TK1113 và TK1123 được chuyển sang TK152, TK155, TK156(được phân loại là hàng tồn kho) và TK2288 (không được phân loại là hàng tồn kho).

-Số dư trên TK121 được chuyển sang TK128.

-Sốdư TK1388 và TK244 được chuyển sang TK1386

-Sốdư TK159 được chuyển sang TK229

-Sốdư TK311, TK315, TK3411và TK3412 chuyển sang TK341

-Số dư TK3414 chuyển sang TK3386

-Khoản  trích  trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường, chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK335 chuyển sang TK352 (chi tiết TK3524)

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

So sánh QĐ 48/2006/QĐ-BTC & TT 133/2016/TT-BTC

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]