Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Nghị định 134/2020/NĐ-CP hướng dẫn kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng

Tác giả : aa006 | 23 - 11 - 2020 | 9:33 AM | 96 Lượt xem

Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP như sau:“Điều 4. Đơn vị có lợi ích công chúng":

1. Đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác.
2. Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán là các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán năm 2019.
3. Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập, trừ đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này.”

Trong đó:

- Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán năm 2019 bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giadịch, t chc chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán. 

- Đơn vị có lợi ích công chúng khác gồm: Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng, Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến lợi ích của công chúng do tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị đó theo quy định của pháp luật. 

* Tài Việt tổng hợp. 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]