Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

MỨC LƯƠNG TỐI THIẾU VÙNG TĂNG 200.000 ĐỒNG TỪ 01/01/2019

Tác giả : AA006 | 14 - 12 - 2018 | 6:10 PM | 566 Lượt xem

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đồng. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Địa bàn doanh nghiệp hoạt động  Mức lương tối thiểu Lao động phổ thông Lao động qua đào tạo
Vùng I 4.180.000 đồng/tháng 4.180.000 đồng/tháng  4.472.600 đồng/tháng
Vùng II 3.710.000 đồng/tháng 3.710.000 đồng/tháng  3.969.700 đồng/tháng
Vùng III 3.250.000 đồng/tháng 3.250.000 đồng/tháng  3.477.500 đồng/tháng
Vùng IV 2.920.000 đồng/tháng 2.920.000 đồng/tháng 3.124.400 đồng/tháng

- Đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất sẽ nhận mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Đối với người lao động làm công việc đòi hỏi phải qua học nghề, đào tạo nghề (quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 157 năm 2018) sẽ nhận cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một hay nhiều địa bàn thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại quy định tại Mục 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Nghị định cũng quy định rõ: Doanh nghiệp không được xóa bỏ, cắt giảm lương làm thêm giờ, lương làm thêm ban đêm, làm việtrong điều kiện độc hại, nặng nhọc, hay các bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác. Phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Bản tin được tổng hợp bởi Tài Việt.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]