Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (30/11 - 05/12/2015)

Tác giả : TT009 | 05 - 12 - 2015 | 2:03 PM | 651 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (30/11 - 05/12/2015):

Công văn 4923/TCT-KK ngày20/11/2015: Hướng dẫn chính sách thuế đối với DNCX.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với DNCX. Theo đó,  Công ty là doanh nghiệp chế xuất, theo quy định về thuế GTGT thì hàng hóa, dịch vụ mà Công ty mua từ nước ngoài, mua từ khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Công ty được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu để bán ra hoặc để xuất khẩu, quyền phân phối, thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì Công ty phải thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công văn 4947/TCT-TNCN ngày 23/11/2015: Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc. Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

Công văn 4980/TCT-TNCN ngày 25/11/2015: Hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh  doanh. 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, khi so sánh tỷ lệ thuế thu nhập của hộ kinh doanh và doanh nghiệp, hộ kinh doanh ngành nghề thương mại áp dụng thuế suất thuế TNCN là 0,5% trên doanh thu, trong khi tỷ lệ thuế TNDN áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế TNDN trên doanh thu là 1%. Nếu quy ngược lại theo thuế suất thuế TNDN 20% tính trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) thì doanh nghiệp trong trường hợp này được tính một khoản chi phí cố định là 95% trên doanh thu. Như vậy, khi áp dụng tỷ lệ thuế TNCN 0,5% trên doanh thu thì tương tự hộ kinh doanh cũng đã được tính một khoản chi phí đến 95% và một khoản giảm trừ gia cảnh bằng cách chỉ áp dụng tỷ lệ thuế bằng một nửa so với tỷ lệ của doanh nghiệp.

Công văn 4993/TCT-QLN ngày 26/11/2015: Hướng dẫn giải quyết tiền nợ thuế.

Công văn này giải quyết tiền nợ thuế. Theo đó, căn cứ quy định để được nộp dần tiền nợ thuế thì Công ty phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng và được nộp dần trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Do vậy, đối với  đề nghị của các Công ty được phân kỳ trả nợ theo phương án trả nợ theo tháng là không có cơ sở pháp lý.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin thuế số 4715


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]