Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (30/05 - 04/06/2016)

Tác giả : Admin | 04 - 06 - 2016 | 4:46 PM | 771 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (30/05- 04/06/2016):

Công văn 35076/CT-HTr ngày 30/05/2016 - Về giải đáp chính sách thuế về nội dung trên hóa đơn đã lập, theo đó : 

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về nội dung trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thêm tên tiếng Anh sau tên tiếng Việt thì tiếng Anh được ghi bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn tiếng Việt.

Công văn 35078/CT-HTr ngày 30/05/2016 - Về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị, theo đó :

- Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị:

+ Tại Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng áp dụng như sau:

“1. Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định tại Quy chế này.”

+ Tại Khoản 2, Điều 12 quy định sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời như sau:

“2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng để hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.

+ Tại Điều 13 quy định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời.

- Căn cứ Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập khác:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ để di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện công nghệ thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị theo quy định của Nhà nước thì khoản tiền hỗ trợ di dời mà Viện công nghệ nhận được từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông, Công ty TNHH đầu tư RITM-MEKONG sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), các khoản hỗ trợ như hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề và các chi phí khác (nếu có) liên quan nằm trong thỏa thuận hỗ trợ chi phí di dời thì số tiền còn lại Viện công nghệ hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Công văn 2184/TCT-DNL - Về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp, theo đó : 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1060/CT-KTT ngày 04/02/2016 của Cục thuế tỉnh Kon Tum nêu vướng mắc về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp của Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A (Công ty) có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng hóa đơn GTGT để xuất hàng cho Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn thông A tại Kon Tum (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, Chi nhánh thu tiền bán hàng và nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty theo quy chế tài chính nội bộ của Công ty thì đây là quan hệ thanh toán nội bộ giữa Công ty và Chi nhánh.

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu việc kê khai, nộp thuế của Công ty và Chi nhánh, nếu Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đối với các hóa đơn GTGT xuất hàng cho Chi nhánh và Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền vào tài khoản của Công ty theo đúng quy chế nội bộ thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT mua hàng hóa từ công ty mẹ nêu trên theo quy định.

                                                                                                                              Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1016

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]