Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (30/03 - 04/04/2015)

Tác giả : AA005 | 04 - 04 - 2015 | 8:39 AM | 920 Lượt xem

Công văn 1005/TCT-CS ngày 24/03/2015: Hướng dẫn về hóa đơn điều chỉnh.

Công văn này hướng dẫn về hóa đơn điều chỉnh.Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua thì người bán và người mua lập biên bản điều chỉnh, không phải lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Công văn 1013/TCT-TTr ngày 24/03/2015: Hướng dẫn về ấn định thuế.

Công văn này hướng dẫn về ấn định thuế. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cơ quan thuế ấn định thuế cho phù hợp. Trường hợp Cục Thuế xác định lại doanh thu của Công ty trên cơ sở ấn định giá bán theo giá giao dịch thông thường trên thị trường cần lưu ý lựa chọn giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng, ngành nghề và cùng quy mô tại địa phương để ấn định (không sử dụng giá của các doanh nghiệp đang có nghi ngờ không bán theo giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định thuế). Trường hợp tại địa phương không có thông tin về mặt hàng, ngành nghề, quy mô kinh doanh tương tự với Công ty thì Cục Thuế lấy thông tin về mặt hàng, ngành nghề, quy mô của người nộp thuế tại địa phương khác để làm căn cứ ấn định thuế.

Công văn 1019/TCT-TNCN ngày 20/03/2015: Giải đáp về chính sách thuế TNCN.

 Công văn này giải đáp về chính sách thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Bệnh viện ký Hợp đồng với các bác sỹ người nước ngoài để thực hiện việc khám chữa bệnh cho các bệnh nhân tại Bệnh viện hoặc tại một cơ sở khác được chỉ định bởi Bệnh viện, hợp đồng quy định cơ chế trả lương theo tuần mà không căn cứ vào khối lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các bác sỹ người nước ngoài, bệnh viện chịu trách nhiệm rủi ro nghề nghiệp, cung cấp phương tiện lao động, kiểm soát và chịu trách nhiệm về địa điểm lao động cho các bác sỹ người nước ngoài. Mặt khác, các bác sỹ người nước ngoài không phải là cá nhân có đăng ký kinh doanh. Như vậy, khoản thu nhập mà các bác sỹ người nước ngoài nhận được từ Bệnh viện là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công. Việc xác định nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 1055/TCT-TNCN ngày 26/03/2015: Hướng dẫn về thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà.

Công văn này hướng dẫn về thuế TNCN đối với chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà:

- Trường hợp cá nhân ký Hợp đồng góp vốn đầu tư ngày 3/7/2012 để nhận lại quyền sử dụng đất thuộc Dự án do Công ty Cổ Phần làm chủ đầu tư (sau ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành); sau đó cá nhân chuyển nhượng Hợp đồng góp vốn cho cá nhân khác, nếu việc chuyển nhượng đáp ứng các điều kiện tại điểm đ, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ thì hoạt động chuyển nhượng này thuộc đối tượng khai, nộp thuế thu nhập cá nhân như đối với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.

- Trường hợp việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của 02 cá nhân nêu trên không đáp ứng các điều kiện tại điểm đ, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ thì Cục Thuế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và nhà ở tại địa phương để hướng dẫn Công ty Cổ Phần và các bên liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về nhà ở và thuế thu nhập cá nhân.

Công văn 1004/TCT -TS ngày 24/03/2015: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế. Theo đó trường hợp tổ chức, cá nhân,hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm cho tổ chức, cá nhân khác, bên giao chăn nuôi cung cấp con giống, thuốc men, thức ăn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và nhận lại sản phẩm chăn nuôi, thì tiền công do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản phẩm là gia súc, gia cầm bên giao chăn nuôi thu được bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_thue_1215.pdf


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]