Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (29/06 - 04/07/2015)

Tác giả : TT009 | 04 - 07 - 2015 | 3:25 PM | 869 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (29/06 - 04/07/2015):

Công văn 2509/TCT-KK ngày 23/06/2015: Hướng dẫn xác định số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Công văn này hướng dẫn xác định số thuế TNDN phải nộp của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Theo đó, Công ty thực hiện tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp có trụ sở chính theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có cơ sở sản xuất và nơi có trụ sở chính. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ của doanh nghiệp nhân (x) với tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Công văn 2465/TCT-CS ngày 22/06/2015: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn kê khai thuế GTGT. Theo đó, trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Công văn 2508/TCT-TNCN ngày 23/06/2015: Hướng dẫn khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Công văn này hướng dẫn khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Theo đó, trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế. Do đó nếu cá nhân cư trú tại Việt Nam và chỉ có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không có thu nhập phát sinh tại nước khác nhưng đã tính và nộp thuế theo quy định của nước đó thì không được trừ số thuế đã nộp tại nước đó vào số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tại Việt Nam.

Công văn 2475/TCT-CS ngày 22/06/2015: Hướng dẫn về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán.

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT đối với chiết khấu, giảm giá hàng bán. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

 Bản tin thuế số 2515


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]