Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (28/07 - 02/08/2014)

Tác giả : AA005 | 02 - 08 - 2014 | 8:12 AM | 995 Lượt xem

Công văn số 2819/TCT-KK ngày 24/07/2014: Hướng dẫn về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp Ngân hàng có chi nhánh là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc hoạt động trên địa bàn thành phố thì chi nhánh tại thành phố không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngân hàng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính cả phần thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của chi nhánh.

Công văn số 2824/TCT-CS ngày 25/07/2014: Hướng dẫn về hóa đơn GTGT

Trường hợp Công ty liên doanh ký hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển với các đại lý cho các hãng vận tải nước ngoài mà các đại lý cung cấp được hợp đồng đại lý với các hãng vận tải nước ngoài thì Công ty lập hóa đơn cho các hãng vận tải nước ngoài đối với các khoản phí dịch vụ cung cấp các phương tiện phục vụ cho việc cập bến, xếp dỡ container trong phạm vi Cảng, chi phí xếp container lên Tàu và dỡ container từ Tàu, chi phí tiếp nhận, bàn giao, vận chuyển, xử lý, phân loại, sắp xếp và lưu bãi container, đảo chuyển container trên Tàu ... mà đại lý thực hiện chi hộ cho các hãng vận tải nước ngoài.

Về thuế suất thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Đối với dịch vụ vệ sinh container, giám sát container, bảo dưỡng và sửa chữa container, lưu kho, lưu bãi áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Công văn số 2825/TCT-CS ngày 25/07/2014: Hướng dẫn về hóa đơn giá trị gia tăng

Đối với các hoạt động dịch vụ ngân hàng chịu thuế, Ngân hàng được thay thế liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Chi tiết mỗi số hóa đơn đã lập liên giao cho khách hàng được thể hiện một dòng trên Bảng kê với đầy đủ các tiêu thức như: Tên, địa chỉ khách hàng; Số hợp đồng; Mã số thuế (đối với khách hàng có mã số thuế); Số hóa đơn; Ngày lập hóa đơn; Tiền dịch vụ chưa có thuế GTGT; Thuế GTGT; Tổng cộng tiền thanh toán (đã có thuế GTGT). Trên bảng kê phải có các tiêu thức: Tên đơn vị lập hóa đơn; Mã số thuế; Kỳ tính tiền phí dịch vụ; Ngày, tháng, năm lập bảng kê; Cộng số lượng hóa đơn trên một Bảng kê.

Bảng kê nêu trên được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Việc bảo quản, lưu trữ bảng kê thực hiện theo quy định hiện hành về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán. Nếu lưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê; tên chữ ký thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập, kết xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu.

Ngân hàng chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của các nội dung trên Bảng kê và lưu trữ thông tin trên Bảng kê như hóa đơn.

Công văn số 2856/TCT-DNL ngày 28/07/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Trường hợp theo hợp đồng nhà thầu ký giữa Tổng công ty cảng hàng không và Liên danh là nhà thầu nước ngoài, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN, GTGT; nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký thì:

+ Doanh thu tính thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài phải quy đổi ra doanh thu đã có thuế TNDN, chưa có thuế GTGT, giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài.

+ Doanh thu tính thuế GTGT là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

Công văn số 2860/TCT-DNL ngày 28/07/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Trường hợp tỷ giá hối đoái thời điểm khai nộp thuế TNDN có sự thay đổi so với thời điểm xuất hóa đơn GTGT dẫn đến thay đổi doanh thu có thuế TNDN đã xác định khi xuất hóa đơn GTGT thì Nhà thầu nước ngoài Liên danh căn cứ nghĩa vụ thuế TNDN nhà thầu nước ngoài phải nộp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc cho hóa đơn GTGT đã xuất, nội dung điều chỉnh nghĩa vụ thuế TNDN, không điều chỉnh thuế GTGT.

Trường hợp giá trị công việc của nhà thầu phụ được loại trừ khi xác định doanh thu tính thuế TNDN của Liên danh khi quyết toán hợp đồng giao thầu phụ có sự thay đổi so với giá trị công việc giao thầu phụ đã tạm tính khi xuất hóa đơn GTGT cho chủ đầu tư dẫn đến nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN thay đổi thì: Liên danh căn cứ giá trị công việc giao thầu phụ đã quyết toán, xuất hóa đơn điều chỉnh giá trị công trình, hạng mục công trình, phần công việc (tương ứng với thay đổi nghĩa vụ thuế TNDN) và thuế GTGT cho hóa đơn GTGT đã xuất cho chủ đầu tư. Nhà thầu Liên danh không bị xử phạt vi phạm hành chính thuế và nộp tiền chậm nộp đối với việc điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế phải nộp do thay đổi giá trị công việc giao thầu phụ khi quyết toán hợp đồng nêu trên.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2914

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]