Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (27/10 - 01/11/2014)

Tác giả : AA005 | 01 - 11 - 2014 | 10:39 AM | 840 Lượt xem

Công văn 4587/TCT-CS ngày 17/10/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về việc xác định ưu đãi đầu tư thuế TNDN. Theo đó,  Công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO thì Công ty tiếp tục tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế Công ty đáp ứng ưu đãi đầu tư theo một trong hai lựa chọn sau:

- Tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành TNDN (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu).

- Hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

Công văn 54037/CT-HTr ngày 21/10/2014: Trả lời chính sách thuế TNDN và GTGT.

 Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNDN và GTGT.

1. Về trích khấu hao nhanh đối với TSCĐ:

Công ty đã thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phương pháp trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng thì thực hiện ổn định từng năm. Trường hợp Công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế cao thì được khấu hao nhanh để nhanh chóng đổi mới công nghệ, mức trích khấu hao nhanh không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng và Công ty phải đảm bảo kinh doanh có lãi.

2. Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/8/2014: Căn cứ Bảng kê 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty xác định được số thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT thì thực hiện khai vào Mục 2 "Hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ" trên bảng kê 01-2/GTGT.

Từ ngày 01/9/2014: Căn cứ Bảng kê 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Công ty không phải kê khai thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào không đủ điều kiện khấu trừ trên bảng kê 01-2/GTGT.

3. Về tiêu thức địa chỉ trên hóa đơn GTGT:

Trường hợp Công ty có địa chỉ địa điểm kinh doanh khác trụ sở chính, đã được ghi cụ thể trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh không có mã số thuế thì các hóa đơn GTGT đầu vào ghi địa chỉ địa điểm kinh doanh của Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Công văn 4488/TCT-CS ngày 14/10/2014: Hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất. Theo đó,trường hợp Chi nhánh Công ty cung cấp một số dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất, cụ thể: dịch vụ hải quan; dịch vụ nâng hạ container tại cảng, nhà máy, kho hàng; dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy, cảng, sân bay và các chi phí phát sinh có liên quan như: phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì, phí làm hàng, phí đóng gói thì các dịch vụ và các khoản phí liên quan này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 54015/CT-HTr ngày 21/10/2014: Trả lời chính sách thuế GTGT.

Công văn này giải đáp về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Tổng công ty có phát sinh hóa đơn do Đại lý tại Việt Nam thu hộ hãng giao nhận kho vận quốc tế, khi xuất hóa đơn GTGT Đại lý ghi rõ là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho hãng nước ngoài (không bao gồm thuế GTGT), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT, các khoản phí dịch vụ bến bãi, phí vệ sinh cont, phí lưu bãi...do Đại lý khấu trừ nộp thay Hãng vận tải nước ngoài thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn này nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Công văn 54028/CT-HTr ngày 21/10/2014: Trả lời chính sách thuế về hóa đơn.

Công văn này trả lời vướng mắc về hóa đơn điện tử. Theo đó, trường hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã được Tổng cục Thuế cho phép sử dụng hoá đơn điện tử đối với dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin cước trả sau. Các chi nhánh Viễn thông được Cục Thuế cho phép sử dụng hóa đơn điện tử. Chi nhánh Viễn thông đã thực hiện thông báo phát hành, lập và lưu trữ hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định thì Ngân hàng được sử dụng hóa đơn in ra từ website để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí theo quy định. Về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử và chuyển đổi hóa đơn điện tử bên phía Ngân hàng phải liên hệ với Chi nhánh Viễn thông để thống nhất phương án thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013 của Tổng cục Thuế.

Công văn 4455/TCT-CS ngày 13/10/2014: Hướng dẫn về thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty có ngành nghề kinh doanh kho bãi, được phép thành lập kho ngoại quan và thực hiện cung cấp cho khách hàng nước ngoài dịch vụ cho thuê kho ngoại quan; bốc xếp hàng hóa, đóng gói bao bì, in nhãn mác, đảo chuyển hàng hóa trong kho ngoại quan; vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho ngoại quan và ngược lại. Các dịch vụ này không đáp ứng được điều kiện "cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam" hoặc "cung ứng trực tiếp cho tổ chức ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan do đó không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4214

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]