Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (27/04 - 02/05/2015)

Tác giả : AA005 | 04 - 05 - 2015 | 9:59 AM | 892 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (27/04 - 02/05/2015):

Công văn 1596/TCT-TNCN ngày 24/04/2015 - Giải đáp về việc vướng mắc quyết toán thuế TNCN năm 2014

Công văn này hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNCN năm 2014. Theo đó, về nguyên tắc khai thuế, trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất mà trong đó tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân không phải khai quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ cho thuê nhà, thuê quyền sử dụng đất.

Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công, vừa có nhiều nhà cho thuê, trong đó có nhà cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được dưới 100 triệu đồng và có nhà cho thuê có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, nếu cá nhân thuộc diện quyết toán thuế và có nhu cầu quyết toán thuế thì cá nhân tổng hợp toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm để tính thuế TNCN. Về kê khai bổ sung hồ sơ thuế, trường hợp cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế chưa đủ tài liệu theo quy định thì cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ và thông báo cho người nộp thuế biết để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Công văn 1597/TCT-DNL ngày 24/04/2015 - Hướng dẫn kê khai nộp thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về việc kê khai nộp thuế TNDN. Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch toán toàn ngành, có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính và các khoản thu nhập khác gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Nếu các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của ngân hàng có thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác với hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng thì phải khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh của hoạt động kinh doanh khác này tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có hoạt động kinh doanh đó.

Công văn 1540/TCT-KK ngày 22/04/2015 - Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu của cư dân biên giới. Theo đó, căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài (thông qua mua gom than cây từ gỗ tạp, lá buông khô của cư dân biên giới Campuchia, có giá trị dưới 20 triệu đồng đối với từng người bán và tập kết để làm thủ tục nhập khẩu một lần) không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Công ty không đáp ứng được điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1615


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]