Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (22/12 - 27/12/2014)

Tác giả : AA005 | 28 - 12 - 2014 | 2:43 PM | 808 Lượt xem

Công văn 63465/CT-HTr ngày 17/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Ngân hàng trúng đấu giá bất động sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất do Chi cục thi hành án dân sự bán đấu giá, trong hợp đồng mua tài sản đấu giá không xác định cụ thể giá đất tại thời điểm trúng đấu giá thì khi Ngân hàng chuyển nhượng bất động sản nêu trên Ngân hàng phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT trong trường hợp này là giá đất do Uỷ ban nhân dân TP quy định tại thời điểm trúng đấu giá theo hướng dẫn tại Tiết a.4. Khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Khi chuyển nhượng bất động sản trúng đấu giá thì Ngân phải kê khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vãng lai ngoại tỉnh với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản. số thuế GTGT đã nộp theo tỷ lệ 2% (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, ngân hàng được trừ vào số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính. Hồ sơ khai thuế GTGT đối với chuyển nhượng bất động sản vãng lai ngoại tỉnh là tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Công văn 5552/TCT-CS ngày 12/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về việc kê khai thuê thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó năm 2013 Công ty - đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo hợp đồng Tổng công ty là người đại diện thực hiện hạch toán ghi chép sổ sách kế toán thì Tổng công ty có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành; phần lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng công ty được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Công văn 5576/TCT-CS ngày 15/12/2014: Hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Theo đó, hoạt động mua, bán tài sản giữa hai doanh nghiệp (Công bên bán và Công ty bên mua) về cơ bản đã hoàn thành. Công ty bên mua đã và đang tiến hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị nhận chuyển nhượng. Tuy nhiên, do nhà xưởng thuộc dây chuyền  mà Công ty bên mua đã mua lại nằm chung trong khuôn viên đất mà Công ty bên bán thuê của Nhà nước nên cho đến nay, dù đã mua nhà xưởng, máy móc, vật tư của Công ty bên bán để phục vụ hoạt động SXKD, Công ty bên mua vẫn chưa hoàn tất được thủ tục thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất đang sử dụng để sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty bên mua được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với tài sản, vật tư mua vào để hoạt động sản xuất kinh doanh nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Công văn 5692/TCT-CS ngày 18/12/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, Công ty được ban quản lý KCN cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 28/6/2011 để thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh, Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 và bắt đầu phát sinh thu nhập từ năm 2013, đáp ứng điều kiện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Tuy nhiên tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính không còn quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Do đó Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Mặt khác tại bản sao các Tờ khai thuế TNDN năm 2011, năm 2012 và năm 2013, Công ty đều không kê khai ưu đãi thuế TNDN. Công ty không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN, do đó không thuộc diện được chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN theo các quy định.

Công văn 5753/TCT-KK ngày 22/12/2014: Hướng dẫn hoàn thuế GTGT bổ sung.

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT bổ sung. Theo đó, Công ty kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế giai đoạn từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2008 và đề nghị hoàn theo 02 trường hợp sau:

- Công ty đề nghị hoàn  kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước, đồng thời đảm bảo điều kiện âm 3 tháng liên tục có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tính kể từ tháng kê khai dừng khấu trừ trở về trước thì Công ty sẽ được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC, Thông tư số 65/2013/TT-BTC và Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

- Công ty đề nghị hoàn đối với một phần số thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ tính thuế tháng 3/2014 với lý do âm 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết căn cứ hướng dẫn tại Tiết a Điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC, đồng thời tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2014 phát sinh số thuê GTGT phải nộp (không phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết) thì Công ty không được xét hoàn số thuế này do chưa đảm bảo điều kiện âm 12 tháng tính từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (tháng 02/2014) quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Số thuế đã kê khai đề nghị hoàn nêu trên Công ty được khai bổ sung để tiếp tục khấu trừ thuế và đề nghị hoàn thuế khi đủ điều kiện được hoàn thuế theo quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_Thue_5014.pdf

 

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]