Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (22/06 - 27/06/2015)

Tác giả : AA005 | 27 - 06 - 2015 | 3:01 PM | 907 Lượt xem

 Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (22/06 - 27/06/2015):

Công văn 2406/TCT-KK ngày 18/06/2015: Hướng dẫn kê khai, nộp thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn kê khai thuế GTGT. Theo đó, trường hợp từ 01/01/2015 Công ty có phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai thì Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT vãng lai theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015, sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 2322/TCT-CS ngày 15/06/2015: Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai.

Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa tương lai. Theo đó, trường hợp Công ty có hoạt động giao dịch các hợp đồng hàng hóa tương lai không thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp thì thu nhập tư hoạt động này là thu nhập khác và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Công văn 2327/TCT-CS ngày 15/06/2015: Hướng dẫn xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi.

Công văn này hướng dẫn xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi. Theo đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn 2334/TCT-KK ngày 15/06/2015: Hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu.

Công văn này hướng dẫn kê khai thuế đối với nhà thầu. Theo đó, trường hợp Liên danh đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp, Liên danh phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thay cho nhà thầu phụ thì Liên danh thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế nộp thay cho nhà thầu phụ. Đối với các chứng từ nộp thuế GTGT thay cho nhà thầu phụ, Liên danh được sử dụng để kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Công văn 2512 /TCT-CS ngày 24/06/2015: Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN.

Công văn này giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Theo đó, một số nội dung cần lưu ý như sau:

-  Về chi khấu hao tài sản cố định:

Bổ sung các tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; cơ sở vật chất, máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

-  Về phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá:

Bỏ quy định doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh làm cơ sở xác địnhchi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý không được tính vào chi phí được trừ. Đối với phần chi vượt định mức tiêu hao đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác:

Bỏ mức khống chế đối với khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp có khoán phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán.

- Về chi trả tiền điện, tiền nước:

 Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, tiền nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

 

Bản tin thuế số 2415

 

 

 

 


 


 


 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]