Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (21/09 - 26/09/2015)

Tác giả : TT009 | 26 - 09 - 2015 | 4:08 PM | 709 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (21/09 - 26/09/2015):

Công văn 3778/TCT-DNL ngày 15/09/2015: Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí không phát hiện thương mại.

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án dầu khí không phát hiện thương mại. Theo đó, tại khoản 1(e) Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau: Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ toàn bộ. Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về hoàn thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.

Công văn 3817/TCT-KK ngày 19/09/2015: Hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn xác định kỳ kê khai thuế GTGT. Theo đó, Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống. Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Công văn 3822/TCT-CS ngày 17/09/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, doanh nghiệp được thể hiện dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung (không bao gồm chi nhánh).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Do vậy, việc áp dụng thuế suất 20% của chi nhánh căn cứ vào tổng doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả doanh thu của chi nhánh.

Công văn 3895/TCT-CS ngày 22/09/2015: Hướng dẫn tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Công văn này hướng dẫn về tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được...”.

 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

Bản tin thuế số 3715


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]