Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (20/07 - 25/07/2015)

Tác giả : TT009 | 24 - 07 - 2015 | 12:06 AM | 941 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (20/07 - 25/07/2015):

Công văn 2757/TCT-DNL ngày 08/07/2015: Hướng dẫn về lập hóa đơn.

Công văn này hướng dẫn về việc lập hóa đơn. Theo đó, trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.

Công văn 2852/TCT-TNC ngày 15/07/2015: Hướng dẫn thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Theo đó, nếu phần giá trị thừa kế mà các cá nhân được hưởng theo quy định của pháp luật thì cá nhân kê khai, nộp thuế TNCN từ thừa kế là chứng khoán, trường hợp cá nhân được nhận thừa kế nhưng chưa đến tuổi vị thành niên có người đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân được hưởng.Nếu  phần giá trị thừa kế của các cá nhân được hưởng sau đó đem cho, tặng thì cá nhân nhận chứng khoán kê khai, nộp thuế từ quà tặng là chứng khoán.

Công văn 2760/TCT-DNL ngày 08/07/2015: Hướng dẫn chính sách thuế.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế. Theo đó, Tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

Tại điểm 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định:Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tại khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệ: Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công văn  2759/TCT-DNL ngày 08/07/2015: Hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015.

Công văn này hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015. Theo đó, phần lợi nhuận sau khi trừ (-) khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 71/2013/NĐ-CP) và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013 được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”Điểm a.3, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 187/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại tiết a.1 và tiết a.2 điểm này được trừ đi các khoản trích lập quỹ theo thứ tự sau:

- Khoản trích quỹ đầu tư phát triển theo tỷ lệ 30%.

- Khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.

- Khoản trích quỹ thưởng viên chức quản lý doanh nghiệp theo quy định.

 - Khoản trích các quỹ đặc thù từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

 

 Bản tin thuế số 2815


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]