Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (18/08 - 23/08/2014)

Tác giả : AA005 | 23 - 08 - 2014 | 4:30 PM | 975 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (18/08 - 23/08/2014):

Công văn số 3240/TCT-CS ngày 13/08/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế

Trường hợp cá nhân góp vốn vào Công ty bằng tài sản đồng thời tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi tăng vốn điều lệ (tương ứng phần vốn tham gia góp vốn bằng tài sản) và tài sản góp vốn này đã tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo doanh thu; trong quá trình Công ty hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của cá nhân thành tài sản của Công ty thì tài sản này được ghi nhận là tài sản góp vốn kể từ thời điểm cá nhân thực hiện góp vốn và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ghi tăng vốn điều lệ. Công ty được trích khấu hao vào chi phí được trừ đối với TSCĐ góp vốn có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công văn số 3263/TCT-CS ngày 14/08/2014: Hướng dẫn về hóa đơn

Trường hợp Công ty gửi tới Chi cục Thuế Thông báo phát hành hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/002 nhưng lại lập hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/001 giao cho khách hàng là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên các hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn của Công ty đã được Công ty khách hàng và người mua kê khai thuế, Công ty đã kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn này và sai sót trên hóa đơn là sai sót vềsố thứ tự mẫu hóa đơn, các chỉ tiêu bắt buộc khác đúng theo quy định và không ảnh hưởng đến tiền thuế, tổng giá thanh toán thì Công ty khách hàng và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đối với những hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn điều chỉnh ghi điều chỉnh về ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT3/001 nay điều chỉnh thành 01GTKT3/002 và liệt kê đầy đủ các số hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn (mỗi khách hàng lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh cho các số hóa đơn lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn đã giao cho khách hàng) theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu số thứ tự mẫu hóa đơn này không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BộTài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Công văn số 3267/TCT-KK ngày 14/08/2014: Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty TNHH góp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm với Công ty cổ phần thì Công ty TNHH phải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, nếu Công ty cổ phần đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 1.2(c), điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì Công ty cổ phần được xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy theo quy định.

Công văn số 3310/TCT-CS ngày 15/08/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Trường hợp Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC. Trong cùng khoảng thời gian Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mở rộng và diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì Công ty được lựa chọn ưu đãi có lợi nhất.

Công văn số 3315/TCT-CS ngày 15/08/2014: Hướng dẫn về thuế GTGT

Trường hợp Công ty có công trình xây dựng nhà máy sản xuất chế biến gỗ (hạng mục nhà xưởng, hàng rào bảo vệ), công trình được cấp phép xây dựng theo quy định và sửa chữa Văn phòng làm việc, việc xây dựng công trình và sửa chữa Văn phòng là để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tại kỳ hoàn thuế, Công ty có phản ánh, ghi chép sổ sách kế toán và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được xem xét hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Đối với công trình sửa chữa Văn phòng làm việc không có giấy phép xây dựng thì Cục Thuế xem xét hồ sơ cụ thể và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3214

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

infota[email protected]