Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (12/11 - 19/11/2016)

Tác giả : Admin | 19 - 11 - 2016 | 5:08 PM | 913 Lượt xem

Công văn 5123/TCT-KK ngày 17/11/2016 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, theo đó:

Trả lời công văn số Rio/09/2016 của Công ty TNHH RioVina (địa chỉ: Lô HF4, đường số 3 KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, tỉnh Long An) vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“2. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm (12 tháng) trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm.Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.”

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 2118242020 chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 27/4/2016 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp cho Công ty TNHH RioVina

Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp, trường hợp Công ty TNHH RioVina (MST: 1101790395) - sau đây gọi là Công ty, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT và đề nghị hoàn thuế theo quy định. Kể từ thời điểm có doanh thu từ dự án đầu tư, Công ty không được kê khai riêng số thuế GTGT đầu vào phát sinh từ dự án đầu tư mà phải tổng hợp kê khai cùng với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp Công ty đang trong giai đoạn đầu tư và có phát sinh hoạt động sản xuất thử thì công ty kê khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động đầu tư trên tờ khai 02/GTGT; kê khai doanh thu phát sinh hoạt động sản xuất thử vào tờ khai 01/GTGT và phải bù trừ số thuế số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phát sinh trên tờ khai 01/GTGT. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 01/GTGT. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

 

 Công văn 5174/TCT-CS ngày 18/11/2016 về chính sách thuế, theo đó:

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 67/CV-SEA/2016 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn về việc thuế chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT:

…6. Chuyển quyền sử dụng đất.”

Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất 10%: “Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Tại khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về giá tính thuế GTGT: “9. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

a) Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau:

a.4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.”

Theo trình bày tại công văn số 67/CV-SEA/2016 của Công ty và hồ sơ gửi kèm theo thì quyền sử dụng đất có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng năm 1987 và sau đó được chuyển thành giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2006 nhưng theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 191/HĐ-MB ngày 24/9/2013 thì tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất là tài sản của nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị Công ty làm rõ nguồn gốc quyền sử dụng đất và liên hệ với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn được biết./.

 

  Công văn 5200/TCT-KK ngày 18/11/2016 về kê khai thuế GTGT,theo đó:

Trả lời công văn số 4842/PTI-TCKT đề ngày 18/10/2016 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 6 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định:

“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hộiquy định:

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 - Khoản 33 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012  quy định

 “Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

1. Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm trả lời của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 7825/CT-Ktra3 ngày 12/9/2016 gửi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, theo đó:

 

Trường hợp qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh, thời kỳ kiểm tra từ 01/1/2014 đến 31/12/2015, Đoàn kiểm tra Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh phát hiện các hóa đơn GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 6/2014 được kê khai hai (02) lần tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2014 và kỳ tính thuế tháng 7/2014, toàn bộ các hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 chưa được kê khai. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 5186/QĐ-CT ngày 21/6/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế đối với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Quảng Ninh thì Công ty không được kê khai, khấu trừ bổ sung các hóa đơn phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 7/2014 bỏ sót nêu trên. 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

 

Bản tin thuế số 2016

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]