Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (07/07-12/07/2014)

Tác giả : AA005 | 13 - 07 - 2014 | 9:12 AM | 843 Lượt xem

Công văn số 2354/TCT-KK ngày 23/06/2014 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

- Nếu Công ty không chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì Công ty chỉ được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu khi tái nhập và không được hoàn thuế đối với số thuế GTGT đã bị cơ quan thuế thu hồi do hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

- Nếu Công ty lập thủ tục đúng quy định tại Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và chứng minh được lô hàng bị trả lại đã thực tái xuất thì cơ quan thuê sẽ hoàn thuế GTGT theo quy định (gồm thuế GTGT đã nộp cho Hải quan khi nhập khẩu và tiền thuế GTGT do cơ quan thuế thu hồi tiền hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.

Công văn số 2388/TCT-KK ngày 24/06/2014 hướng dẫn về kê khai bổ sung và khấu trừ thuế GTGT nhập khẩu tài sản cố định

Trường hợp Công ty đã bỏ sót, không kê khai số thuế GTGT tương ứng với những tờ khai Hải quan nhập khẩu tài sản cổ định thì Công ty được kê khai những hóa đơn GTGT nhập khẩu tài sản cố định nêu trên theo quy định nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bỏ quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của Công ty.

Về việc khấu trừ thuế GTGT của tài sản cố định nhập khẩu: Theo giải trình của Công ty thì việc Công ty thanh toán bằng tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài theo hình thức vay cá nhân chuyển trả trực tiếp cho nhà nhập khẩu đối với những hóa đơn nhập khẩu tài sản cố định có giá trị hơn 20 triệu đồng không đáp ứng được điều kiện về thủ tục thanh toán qua ngân hàng. Vì vậy, Công ty không được kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với những hóa đơn nhập khẩu tái sản cố định nêu trên theo quy định.

Công văn số 2415/TCT-KK ngày 26/06/2014 hướng dẫn về kê khai, nộp thuế GTGT

Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất tại tỉnh (thành phố) khác, cơ sở sản xuất không thực hiện hạch toán kế toán, sản phẩm sản xuất ra do trụ sở chính xuất bán thì Công ty thực hiện khai thuế GTGT tại và nộp thuế GTGT cho tỉnh (thành phố) nơi có nhà máy theo hướng dẫn tại Điểm d, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và Điểm d, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn số 2421/TCT-KK ngày 26/06/2014 hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp Nhà máy là đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc (mã số thuế 13 số) cùng địa bàn với trụ sở chính là Công ty. Công ty cho phép Nhà máy được ký hợp đồng mua một số nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Hàng tháng, Nhà máy tổng hợp các chứng từ chi tiêu, báo cáo và quyết toán với Công ty để kê khai thuế GTGT tập trung tại Công ty. Trường hợp, trên các hóa đơn, chứng từ mua hàng nêu trên ghi tên, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản thanh toán của Nhà máy thì Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn này. Mặt khác, Nhà máy cũng không thuộc đối tượng nhận ủy quyền để được kê khai, khấu trừ như Điểm 11 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

Công văn số 2504/TCT-CS ngày 03/07/2014 hướng dẫn về chính sách thuế

Trường hợp trong năm 2012, năm 2013 Công ty có phát sinh và đã ghi nhận vào chi phí tính thuế TNDN đối với số tiền trả cho hợp đồng dịch vụ ký với nhà thầu nước ngoài theo giá ghi trên hợp đồng dịch vụ nhưng việc thanh toán và khai khấu trừ nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu nước ngoài được thực hiện tương ứng vào năm 2013, năm 2014 thì Công ty điều chỉnh giảm chi phí tương ứng với số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài trong các năm 2013 và năm 2014, nếu không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế TNDN phải nộp của Công ty trong các năm 2012 và năm 2013.

Công văn số 2505/TCT-CS ngày 03/07/2014 hướng dẫn về chính sách khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền thuê đất

- Trường hợp Công ty thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật đất đai, Công ty đã xin phép và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thỏa thuận với người có đất bị thu hồi (không có thủ tục lập phương án bồi thường và Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án) thì Công ty được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất (bao gồm cả tiền hỗ trợ về đất đối với đất công ích xã) vào tiền thuê đất phải nộp tính theo giá đất của mục đích sử dụng được giao hoặc được công nhận quyền sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành  áp dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp Công ty không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật đất đai thì Công ty không được trừ số tiền mà Công ty đã chi trả theo thỏa thuận với Ủy ban nhân dân xã vào tiền thuê đất phải nộp.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2614

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]