Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (05/12 - 10/12/2016)

Tác giả : Admin | 10 - 12 - 2016 | 11:20 AM | 829 Lượt xem

Công văn 5412/TCT-CS ngày 02/12/2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh, theo đó:

Trả lời công văn số 604/GV-CT ngày 21/10/2016 của Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi thế kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

- Tại khoản 1 Điều 35 Thông Tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 35. Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.

- Tại Điều 5 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hướng dẫn:

“Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Các trường hợp theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”.

Về kiến nghị của Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Công ty), Tổng cục Thuế đã có công văn số 3834/TCT-CS ngày 23/8/2016 trả lời Công ty về chính sách thuế TNDN đối với phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh.

Căn cứ theo quy định nêu trên và nội dung công văn số 5819/CT-KT1 ngày 12/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo thì Công ty không thuộc trường hợp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, do đó không có cơ sở xem xét việc miễn xử phạt kê khai sai, phạt chậm nộp đối với khoản chi phí phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh của Công ty trong 3 năm (từ 2008 đến năm 2010) theo kết quả thanh tra của Cục Thuế đối với Công ty.

Công văn 73005/CT-TTHT ngày 07/12/2016 về chính sách thuế đối với chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế, theo đó:

Trả lời công văn số 9679/CCT-KKT ngày 12/10/2016; công văn số 11207/CCT-KTT ngày 15/11/2016 của Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm và công văn số 19/NH ngày 01/11/2016; công văn số 20/NH ngày 03/11/2016 của Công ty CP Nhựa, Bao bì Ngân Hạnh (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 6 Chương II Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính; Điều 6 Chương II Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2014/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư. Trường hợp trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp qua quá trình kiểm tra hồ sơ thực tế tại Công ty CP Nhựa, Bao bì Ngân Hạnh, Chi cục Thuế Quận Bắc Từ Liêm xác định Công ty đã góp đủ vốn điều lệ, có phát sinh các khoản chi trả lãi vay (các năm 2013, 2014, 2015) thực tế phát sinh, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không phải phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản) của Công ty thì khoản chi trả lãi tiền vay này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ. 

Công văn 73020/CT-TTHT ngày 08/12/2016 về vướng mắc kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, theo đó:

Trả lời công văn số 900/CT-TC ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) hỏi về kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB.

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng chịu thuế TTĐB:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

+ Tại Khoản 1, Điều 4 quy định về người nộp thuế TTĐB:

“Điều 4. Người nộp thuế

- Căn cứ Khoản 4, Điều 2 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi khổ thứ nhất Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính:

“2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước. Trường hợp đặc biệt đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ hết do nguyên nhân khách quan bất khả kháng, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp Tổng công ty nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về và bán ra trong nước thì phải kê khai và lập hóa đơn theo giá bán là giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Khi kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước, Tổng công ty được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu nếu đáp ứng điều kiện được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Tổng công ty mua xăng dầu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn thì khi bán ra Tổng công ty không thuộc trường hợp phải kê khai, nộp thuế TTĐB theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

 

- Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Tổng công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 - 187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể. 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

 

Bản tin thuế số 2316

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]