Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (03/08 - 08/08/2015)

Tác giả : TT009 | 10 - 08 - 2015 | 2:35 PM | 1016 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (03/08 - 08/08/2015):

Công văn 2987/TCT-KK ngày 24/07/2015 - Hướng dẫn kê khai khấu trừ đối với hóa đơn bỏ sót

Công văn này hướng dẫn kê khai khấu trừ đối với hóa đơn bỏ sót. Theo đó, hóa đơn bỏ sót được kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 06 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót. Nếu quá thời hạn nêu trên thì công ty không được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn mua hàng hóa đã bỏ sót.

Công văn 2991/TCT-QLN ngày 24/07/2015 - Hướng dẫn không tính tiền chậm nộp thuế với người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định

Công văn này hướng dẫn không tính tiền chậm nộp thuế với người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định. Theo đó, trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế theo quy định của Bộ Tài chính thì Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế lập đầy đủ thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định để được xem xét xử lý gia hạn đối với số tiền thuế nợ. Kể từ ngày 01/01/2015, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì cơ quan thuế thực hiện không tính tiền chậm nộp theo quy định tại thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015. 

Công văn 3080/TCT-CS ngày 30/07/2015 - Hướng dẫn về chính sách thuế

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, cục thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản là tài sản đảm bảo tiền vay là bất động sản thì bất động sản bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và phải nộp thuế GTGT trước khi thực hiện thanh toán cho nghĩa vụ được đảm bảo. Giá tính thuế GTGT được trừ giá đất theo quy định (trường hợp không xác định được giá thì xác định giá đất theo giá do UBND TP quy định). Nếu giá trúng đấu giá khi bán tài sản đảm bảo được xác định là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng do Cục thi hành án phê duyệt thì Cục thi hành án được cấp hóa đơn GTGT để giao cho người mua. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án. Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của toà án để thi hành án cộng các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Công văn 3114/TCT-HTQT ngày 03/08/2015 - Hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Công văn này hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Theo đó, có 02 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế, hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu (được nhà thầu ủy quyền) nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Trường hợp nhà thầu ủy quyền cho công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế, nhà thầu phải có giấy ủy quyền cho công ty làm đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng hiệp định. Khi đó, công ty sẽ kê khai và ký mẫu số 02/ĐNHT ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong trường hợp này: Nếu nhà thầu ủy quyền cho công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của nhà thầu thì nhà thầu không cần phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định. Nếu nhà thầu ủy quyền cho công ty thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của đối tượng khác thì nhà thầu phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại nước ngoài) hoặc công chứng (nếu việc ủy quyền được thực hiện tại Việt Nam) theo quy định. 

Công văn 3127/ TCT-DNL ngày 04/08/2015 - Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Công văn này hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp triển khai thực hiện HĐĐT đối với hoạt động bán hàng qua mạng thì hàng quý doanh nghiệp căn cứ vào thời điểm lập HĐĐT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc ủy quyền - sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và HĐĐT được thiết lập đầy đủ các thông tin theo quy định để lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động bán hàng.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3015

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]