Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (01/09 - 06/09/2014)

Tác giả : AA005 | 08 - 09 - 2014 | 7:52 AM | 803 Lượt xem

Công văn số 11779/BTC-CST ngày 22/08/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động cung cấp hàng hóa kèm theo điều kiện bảo hành.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ với nhà cung cấp nước ngoài theo điều khoản giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam, trong đó nhà cung cấp nước ngoài không thực hiện bất kỳ hoạt động dịch vụ nào tại Việt Nam liên quan đến việc cung cấp hàng hóa dịch vụ đó, ngoại trừ điều khoản bảo hành miễn phí thì nhà cung cấp nước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam.

Công văn số 11784/BTC-TCT ngày 22/08/2014: Hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản thu phí vệ sinh.

Trường hợp các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (ví dụ: Hạt giao thông, Phòng kinh tế và hạ tầng do UBND huyện quản lý,...) được giao nhiệm vụ thu các khoản phí vệ sinh thuộc Danh mục phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và thuộc ngân sách nhà nước theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ thì các khoản phí vệ sinh đó thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp các Công ty môi trường đô thị tại các địa phương được Nhà nước (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) giao cho việc thực hiện thu  phí và các đơn vị này thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính và là một khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước thì số tiền phí thu được là doanh thu của đơn vị và đơn vị phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN theo quy định.

Công văn số 41461/CT-HTr ngày 26/08/2014: Trả lời chính sách thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần thủy điện ký hợp đồng triển khai 2 dự án tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào) thì:

1. Về hóa đơn chứng từ

- Nếu Công ty được phép chuyển giao tài liệu kỹ thuật (không phải là chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ) của 02 dự án Thủy điện tại nước CHDCND Lào theo quy định của pháp luật cho đối tác tại Lào thuộc dịch vụ xuất khẩu nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Tiết b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012.

Đối với hoạt động xuất khẩu, Công ty lập hóa đơn xuất khẩu theo quy định tại Tiết c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013.

- Nếu Công ty chuyển giao tài liệu kỹ thuật của 02 dự án Thủy điện tại Lào thuộc hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ thì hoạt động này không được áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu mà thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 21 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01 /2012,

2. Về các loại thuế phải nộp khi chuyển giao dự án tại Lào:

- Về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi phí mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cho 2 dự án tại nước CHDCND Lào thì các khoản chi phí phát sinh tại Việt Nam nếu đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 thì được kê khai khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

- Về thuế TNDN:

Đối với khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển giao dự án tại CHDCND Lào, Công ty phải hạch toán vào thu nhập chịu thuế để xác định thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012.

Công văn số 41539/CT-PC ngày 26/08/2014: Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, cơ sở kinh doanh đã thành lập chi nhánh, chi nhánh đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, nhưng chi nhánh không quản lý dự án, dự án vẫn do cơ sở kinh doanh trực tiếp quản lý, chưa bàn giao cho chi nhánh, cơ sở kinh doanh đã và đang tiến hành kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án trên Mẫu số 02/GTGT và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT riêng đối với số thuế đầu vào của dự án thì cơ sở kinh doanh được xem xét, hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án đầu tư sau khi bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Công văn số 3671/TCT-CS ngày 29/08/2014: Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ.

Để khuyến khích người nhận tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng kể từ ngày 1/4/2013 (ngày Nghị định số 23/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành), trường hợp tài sản nhận thừa kế, quà tặng là nhà, đất mà người nhận tài sản từ anh, chị, em ruột trong nhà nếu có đầy đủ các giấy tờ chứng minh việc cho tặng đáp ứng được các quy định của pháp luật thì không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC nêu trên. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan Tài nguyên và môi trường để giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Công văn số 3689/TCT-KK ngày 29/08/2014: Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế cho khách xuất cảnh.

1. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014, nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến hết số đã thông báo phát hành. Kể từ ngày 1/7/2014, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT phải thông báo phát hành Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 72/2014/TT-BTC.

2. Trường hợp Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, người bán hàng ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch của khách nước ngoài chưa chính xác hoặc chưa rõ ràng và vẫn đáp ứng được các điều kiện khác quy định tại Thông tư 72/2014/TT-BTC thì được coi như đủ điều kiện hoàn thuế cho khách nước ngoài khi xuất cảnh.

3. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia bán hàng cho khách nước ngoài được mua và sử dụng Hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành (theo quyển) và thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng đối với thuế GTGT phát sinh của các hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế đó.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3414

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]