Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (01/08 - 06/08/2016)

Tác giả : Admin | 11 - 08 - 2016 | 8:33 AM | 797 Lượt xem

 

 

 

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (01/08 - 06/08/2016):

Công văn 49001/CT-HTr ngày 02/08/2016 - Về chính sách thuế trong lập hoá đơn khi thu tiền lãi từ hoạt động cấp tín dụng, theo đó :

Công văn số 51a/TYM-KHTC ngày 20/06/2015 của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương về việc đề nghị không thực hiện việc xuất hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ : 

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

+ Tại Điều 6 quy định về việc tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Điều 16 quy định về việc lập hóa đơn:

+ Tại Điều 18 quy định về việc bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

- Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ công văn số 5261/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục Thuế về hóa đơn của Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

+ Trường hợp Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương có hoạt động cho vay tín dụng thì khi thu tiền lãi phải thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Theo trình bày Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là loại hình tổ chức tín dụng hoạt động theo Luật Tổ chức tín dụng với doanh thu chính là thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng đối với phụ nữ nghèo và thu nhập thấp thì đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ghi tên là “Phiếu thu tiền lãi kiêm hóa đơn” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và thực hiện phát hành theo quy định.

Công văn 49007/CT-HTr ngày 02/08/2016 - Về chính sách thuế trong lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với cung ứng dịch vụ, theo đó :

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 70/CV-TH ngày 13/04/2016 của Công ty CP Tư vấn tài nguyên và môi trường Thanh Hà hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với Công ty CP địa ốc MB. Công ty thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Trường hợp Công ty nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì Công ty chưa phải lập hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.

Công văn 49013/CT-HTr ngày 30/07/2016 - Về chính sách thuế nhà thầu, theo đó : 

Trả lời công văn số: LA1605-18/tshn đề ngày 18/05/2016 của Văn phòng đại diện Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd tại Hà Nội hỏi về chính sách thuế nhà thầu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định chung về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.

- Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn về người nộp thuế nhà thầu. Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd (Singapore) thuê kho ngoại quan tại Việt Nam để lưu kho xuất hàng cho khách hàng, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận với doanh nghiệp Việt Nam, Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd không đăng ký nộp thuế tại Việt Nam thì bên mua hàng Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thay thuế Nhà thầu nước ngoài (thuế GTGT và thuế TNDN) trước khi thanh toán cho Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd, VPĐD Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd không được nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Tesa tape Asis Pacific Pte Ltd.

Hồ sơ khai thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.1 khoản 3 Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1216

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]