Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (28/03 - 02/04/2016)

Tác giả : Admin | 04 - 04 - 2016 | 9:02 AM | 1886 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (28/03 - 02/04/2016):

 Công văn 387/GSQL-GQ2 ngày 31/03/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan :

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, theo đó:

1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan căn cứ quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2. Về trị giá hải quan của hàng hóa khi đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, căn cứ các Khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 1. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan, căn cứ quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

 Công văn 400/GSQL-TH ngày 31/03/2016 - Hướng dẫn về chuyển cửa khẩu hàng hoá từ kho CFS về kho ngoại quan

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện việc chia, tách Container tại kho CFS sau đó gửi kho ngoại quan, theo đó:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 22 Luật Hải quan năm 2014;

Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ,

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài thực hiện việc chia, tách Container tại kho CFS sau đó đưa hàng gửi kho ngoại quan để chờ nhập khẩu vào nội địa hoặc xuất đi nước khác thì được chuyển cửa khẩu từ kho CFS về kho ngoại quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài gửi kho ngoại quan (sau khi thực hiện chia tách tại CFS) thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó người khai hải quan thực hiện khai tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II và khai vận chuyển kết hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Thông tư này.

 Công văn 390/GSQL-GQ3 ngày 31/03/2016 - Hướng dẫn về xác định hàng đã qua khu vực giám sát

Công văn này hướng dẫn về xác định hàng đã qua khu vực giám sát trong trường hợp chưa có Hệ thống máy đọc mã vạch , theo đó:

Căn cứ khoản 2 Điều 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trong trường hợp chưa có Hệ thống máy đọc mã vạch thì người khai hải quan cung cấp thông tin số tờ khai, danh sách container, danh sách hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát tại cửa khẩu đường bộ, đường sông, đường thủy nội địa, đường sắt liên vận quốc tế và trường hợp Chi cục chưa có Hệ thống máy đọc mã vạch, Chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra thông tin do người khai hải quan hoặc người vận chuyển cung cấp và thông tin trên Hệ thống để giám sát hàng hóa nhập khẩu đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan; xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên Hệ thống.

Như vậy, đối với trường hợp Chi cục chưa được trang bị máy đọc mã vạch, công chức Hải quan không đóng dấu lên “DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”, không thực hiện quét mã vạch, chỉ thực hiện xác nhận trên hệ thống.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1016

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]