Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (19/5 -24/05/2014)

Tác giả : AA001 | 26 - 05 - 2014 | 8:50 AM | 709 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan trong tuần qua (19/05-24/05/2014) cần lưu ý như sau:

Công văn 5297/TCHQ-TXNK ngày 15/05/2014 - Vướng mắc tính phí bản quyền vào trị giá hàng nhập khẩu:

Công văn này giải quyết vướng mắc tính phí bản quyền vào trị giá hàng nhập khẩu. Căn cứ quy định tại điểm 2.5.1 khoản 2 mục VII Chương II Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 và điểm đ khoản 2 mục VII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC thì phí bản quyền phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện.

Căn cứ quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục VII Chương II Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 và điểm a khoản 1 mục VII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC thì một trong các điều kiện để điều chỉnh cộng phí bản quyền, giấy phép là phải có số liệu khách quan, định lượng được phù hợp với các chứng từ hợp pháp có liên quan. Do đó phải căn cứ hồ sơ cụ thể, đối chiếu với các hướng dẫn nêu trên để quyết định cộng phí bản quyền vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện hoặc không cộng phí bản quyền vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu không đáp ứng đủ 3 điều kiện. Trường hợp phải cộng phí bản quyền nhưng không có số liệu khách quan, định lượng được thì không xác định trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch mà phải chuyển sang phương pháp xác định trị giá tiếp theo.

Công văn 5549/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 - Xử lý thuế hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội địa:

Công văn này hướng dẫn xử lý thuế hàng nhập SXXK chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó, trường hợp hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để SXXK, hàng tạm nhập tái xuất được phép thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì người nộp thuế đăng ký tờ khai mới và kê khai, nộp các loại thuế cho số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa theo tờ khai hải quan mới (căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới). Trường hợp người nộp thuế đã kê khai, nộp thuế theo tờ khai nhập khẩu ban đầu nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì cơ quan hải quan xử lý như sau:

- Trường hợp số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 26 và Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT- BTC.

- Trường hợp số tiền thuế đã nộp nhỏ hơn số tiền thuế phải nộp thì người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền thuế thiếu.

Thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 2b Điều 12 Thông tư số 06/2012/TT-BTC (nay là khoản 5b Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC). Khi bán hàng hóa ra thị trường nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công văn 5749/TCHQ-VNACCS ngày 22/05/2014 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2014/TT-BTC thủ tục hải quan điện tử:

Công văn này hướng dẫn thực hiện một số điểm về Thông tư số 22/2014/TT-BTC. Cụ thể:

1. Hướng dẫn khai báo đối với lô hàng có nhiều dòng hàng:

Hệ thống VNACCS chỉ cho phép khai tối đa 50 dòng hàng trên một tờ khai và số tờ khai nhánh tối đa là 99 tờ khai. Như vậy, tổng số dòng hàng tối đa thuộc một hóa đơn mà hệ thống hỗ trợ khai báo là 4.950 dòng hàng. Tuy nhiên, trên thực tế phát sinh nhiều trường hợp hóa đơn có trên 4.950 dòng hàng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc khai báo. Đối với trường hợp này, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai thủ công. Thủ tục thủ công thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4110/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2014 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc khai báo và nộp tiền thuế đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản:

Tại thời điểm cơ quan Hải quan quyết định lô hàng được phép đưa về bảo quản chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan thì hệ thống VNACCS chưa xuất chứng từ ghi số thuế phải thu. Vì vậy, hệ thống kế toán tập trung chưa có thông tin số thuế phải nộp của tờ khai được phép mang hàng về bảo quản.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế cho tờ khai được mang hàng về bảo quản, cơ quan Hải quan sẽ phải cập nhật, theo dõi và quản lý đối với số tiền thuế của các tờ khai này. Tuy nhiên, tại hệ thống kế toán tập trung không tìm thấy tờ khai để cập nhật thông tin nộp thuế cho người nộp thuế.

Công văn 5622/TCHQ-TXNK ngày 20/05/2014 - Vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC thủ tục hải quan:

Công văn này giải quyết vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

1. Vướng mắc về mở tờ khai hải quan mới đối với hàng hóa có thay đổi mục đích sử dụng:

Việc xác định thời gian sử dụng hàng hóa tại Việt Nam căn cứ vào thời điểm nhập khẩu theo tờ khai Hải quan và thời điểm thay đổi mục đích sử dụng (thời điểm đăng ký tờ khai mới), vì vậy, việc đăng ký tờ khai mới là cần thiết để xác định thời điểm áp dụng các chính sách thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế và quản lý hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.

2. Vướng mắc về hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:

Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, trong đó có bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu ủy thác) đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu.

Trong trường hợp hàng hóa xuất kinh doanh không có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu nhưng có yêu cầu hoàn thuế giá trị gia tăng thì vẫn phải cung cấp Hợp đồng mua bán hàng hóa theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12.

3. Vướng mắc về văn bản thông báo hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa:

Hàng hóa có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa; người nộp thuế phải có văn bản thông báo về số lượng, chất lượng, chủng loại, mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa dự kiến thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa.

Quy định này đã cụ thể các tiêu chí thông tin cần cung cấp trong văn bản thông báo. Do vậy, văn bản thông báo của doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ thông tin như quy định thì được chấp nhận, không yêu cầu mẫu quy định riêng.

Công văn 5717/TCHQ-VNACCS ngày 21/05/2014 - Giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS tại chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn”:

Công văn này giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS tại chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn”. Theo đó, thiết kế hệ thống tại chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” cho phép nhập tối đa 9 kí tự. Nếu giá trị của chỉ tiêu “Đơn giá hóa đơn” nhiều hơn 9 kí tự (giá trị lớn hơn 999.999), đề nghị Công ty không khai báo vào chỉ tiêu này và khai báo chi tiết các thông tin về đơn giá hóa đơn, mã đơn vị tiền tệ trên hóa đơn và đơn vị tính số lượng hàng hóa trên hóa đơn vào chỉ tiêu thông tin “Mô tả hàng hóa”. Trong trường hợp đó, quý Công ty cần khai báo thủ công vào chỉ tiêu “Trị giá tính thuế” của dòng hàng tương ứng.

Công văn 5732/TCHQ-TXNK ngày 21/05/2014 - Xử lý vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan trên VNACCS:

Công văn này xử lý vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan trên VNACCS. Cụ thể như sau:

1. Vướng mắc về lệ phí thu hộ các Hiệp hội:

- Về đề xuất của một số cơ quan hải quan trong việc giải quyết cho các công ty xuất khẩu mặt hàng chịu phí thu hộ các Hiệp Hội được nộp lệ phí theo tháng. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính đề nghị cho phép thực hiện thu lệ phí theo tháng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng nông sản của các Hiệp hội như lệ phí Hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản.

- Về vấn đề hệ thống VNACCS thực hiện áp dụng thu lệ phí thu hộ Hiệp hội Điều đối với các doanh nghiệp nằm ngoài Hiệp Hội Điều.Tổng cục Hải quan có công văn trao đổi với Hiệp Hội Điều Việt Nam. Trong thời gian chờ hồi đáp của Hiệp Hội, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tạm thời thực hiện thu lệ phí thu hộ Hiệp hội Điều đối với các doanh nghiệp có trong danh sách Hội viên Hiệp hội Điều Việt Nam tại thời điểm 31/12/2013 đính kèm công văn số 09/2014/CV-HHĐ ngày 20/1/2014 của Hiệp hội Điều gửi Cục Hải quan tỉnh Bình Phước (đính kèm).

2. Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký được tờ khai:

Tổng cục Hải quan đã thực hiện tra cứu lại trên chương trình kế toán tập trung. Theo đó, tính đến thời điểm 16h 17 phút ngày 14/5/2014, công ty TNHH Media (Việt Nam), MST: 3700799376 không còn nợ thuế cưỡng chế.

Trường hợp cơ quan hải quan phản ánh khi thực hiện tra cứu trên hệ thống kế toán tập trung tại thời điểm mà công ty có nợ thuế cưỡng chế, dẫn đến doanh nghiệp không thể đăng ký tờ khai nhập SXXK trong khi doanh nghiệp này chưa từng bị nợ thuế cưỡng chế như trên, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành làm rõ và khắc phục.

Công văn 5730/TCHQ-TXNK ngày 21/05/2014 - Thuế GTGT nhập SXXK:

Công văn này giải quyết vướng mắc về thuế GTGT nhập SXXK. Theo đó, đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thực xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn 275 ngày phát sinh trước ngày 01/07/2013, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1239/BTC-TCHQ ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất xuất khẩu hoặc đã sản xuất thành sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm thì chưa phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên vật liệu và hàng hóa này. Theo đó, việc xử lý chưa phải nộp thuế GTGT đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu áp dụng đối với tờ khai phát sinh trước ngày 01/07/2013.

Đối với nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký từ ngày 01/7/2013, quá thời hạn 275 ngày chưa xuất khẩu sản phẩm thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC. 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_HQ_1814.pdf 

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]