Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (17/08 - 22/08/2015)

Tác giả : AA006 | 22 - 08 - 2015 | 3:39 PM | 1605 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (17/08 - 22/08/2015):

Công văn 7491/TCHQ-TXNK ngày 17/08/2015 - Trả lời vướng mắc về thu thuế GTGT hàng từ khu phi thuế quan vào nội địa

Công văn này trả lời vướng mắc về thu thuế GTGT hàng từ khu phi thuế quan vào nội địa, theo đó:

1) Về thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại điểm a2 khoản 1 Điều 90 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu thuộc Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay theo quy định tại mục II Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính khi đưa từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa thì không phải thực hiện thủ tục hải quan.

2) Về chính sách thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính thì: “Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, trừ hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu quy định tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ Danh mục mặt hàng chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu tại mục II phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 109/2014/TT-BTC nêu trên thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu phải chịu thuế ngay, trừ hai trường hợp sau:

(i) Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu;

(ii) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Trường hợp hàng hóa chịu thuế ngay khi nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu tại cơ quan hải quan sau đó bán vào thị trường nội địa thì chịu thuế GTGT theo quy định như đối với hàng hóa mua bán trong nước. Cơ quan hải quan không phải thực hiện thủ tục hải quan, không thu thuế GTGT. Doanh nghiệp không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu nộp C/O mẫu D khi đưa vào nội địa.

Công văn 7498/TCHQ-PC ngày 17/08/2015 - Giải quyết vướng mắc về thẩm quyền ký văn bản

Công văn này giải quyết vướng mắc về thẩm quyền ký văn bản, theo đó:

1. Về hiệu lực của văn bản giao quyền, ủy quyền kể từ thời điểm đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghỉ hưu:

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ, khoản 3 Điều 10 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004 thì người giao quyền, ủy quyền phải là người có thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Khi cán bộ có Quyết định nghỉ hưu thì kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định, cán bộ đó không còn là người đứng đầu cơ quan, không còn có quyền hạn và nhiệm vụ của chức danh trước đây đã đảm nhiệm.

2. Về thẩm quyền ký văn bản:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 5, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trường hợp đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao trực tiếp phụ trách Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện chế độ trách nhiệm như người đứng đầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

3. Về ghi chức danh, đóng dấu trên văn bản:

Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thì chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức. Con dấu được sử dụng trong văn bản hành chính là con dấu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nơi đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được giao phụ trách.

Công văn 7567/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2015 - Hướng dẫn xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh TNTX

Công văn này trả lời báo cáo vướng mắc về quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, theo đó Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai để thực hiện:

- Điều tiết, tạo điều kiện để thương nhân lưu giữ hàng hóa tại các địa điểm đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính;

- Thông báo cho Bộ Công Thương thực hiện điều tiết hàng hóa theo quy định tại khoản 2 Điều 15 hoặc Điều 6 Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương;

- Xem xét việc lựa chọn, cho phép các doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược phù hợp với thực tế cơ sở hạ tầng của cửa khẩu; tránh trường hợp ùn tắc tại khu vực cửa khẩu dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường, trật tự an ninh và xuất lậu hàng hóa qua biên giới hoặc thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

2. Trường hợp phát hiện hàng hóa thực phẩm đông lạnh có nguy cơ bị hư hỏng gây ô nhiễm môi trường thì yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tái xuất ngay; trường hợp tiêu hủy hàng hóa thì trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và văn bản đồng ý phương án tiêu hủy của cơ quan môi trường, Chi cục Hải quan quản lý nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện giám sát tiêu hủy và thông báo cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai biết, theo dõi.

Việc tiêu hủy hàng hóa phải được lập thành biên bản có xác nhận của các bên có liên quan (đại diện các cơ quan cùng thực hiện giám sát tiêu hủy (nếu có) và đại diện doanh nghiệp) và chuyển cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập (01 bản chính) để làm cơ sở quyết toán tờ khai tạm nhập. Chi phí tiêu hủy hàng hóa do doanh nghiệp thanh toán hoặc trích từ nguồn ký quỹ của doanh nghiệp theo Điều 16 Thông tư số 05/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương. Riêng vấn đề thuế đối với hàng hóa tiêu hủy, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính và có hướng dẫn thực hiện thống nhất sau.

Công văn 7646/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2015 - Hướng dẫn thanh khoản tờ khai sai mã loại hình

Công văn này trả lời vướng mắc về việc làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị khai sai mã loại hình của Công ty TNHH Vina Pride Seafoods, theo đó:

1/ Về thủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Mục 4 chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

2/ Theo trình bày của Công ty do sai sót nên khi xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình NSXXK, Công ty đã khai nhầm mã loại hình B11 (xuất kinh doanh) thay vì mã loại hình E62 dẫn đến vướng mắc khi thực hiện quyết toán nguyên vật liệu. Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc cho Công ty trong quá trình quyết toán nguyên vật liệu, làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạo Chi cục Hải quan Bến Lức thực hiện:

(1) - Kiểm tra thông tin do Công ty trình bày tại công văn (gửi kèm).

(2) - Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên liệu và thành phẩm, chứng từ thanh toán tiền hàng và định mức nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

Nếu qua quá trình kiểm tra xác định nguyên liệu nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu theo tờ khai số 300424513710 và Công ty có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu và hồ sơ và thủ tục khác đáp ứng các điều kiện theo quy định đối với loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và kiểm tra việc khai sai mã loại hình không phát hiện gian lận, lợi dụng thì xem xét, chấp nhận thanh khoản trên hệ thống, thực hiện việc hoàn, không thu tương ứng với số nguyên liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3215

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]