Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (17/02-22/02/2014)

Tác giả : AA001 | 22 - 02 - 2014 | 3:45 PM | 1485 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan trong tuần qua (17/02-22/02/2014) cần lưu ý như sau: 

Công văn 1412/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2014 - Vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế:

Công văn này giả quyết vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế. Theo đó:

-Về những vướng mắc liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế: Tổng cục Hải quan đồng ý với nội dung đề xuất về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn, không thu thuế hàng NSXXK phát sinh sau ngày 1/11/2013 theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC cho các bộ hồ sơ có tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu đăng ký tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư 194/2010/TT-BTC, sản xuất sản phẩm trong thời hạn nộp thuế.

Các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 571/TCHQ-TXNK ngày 16/1/2014 của Tổng cục Hải quan.

-Về thủ tục nộp bảng thông báo định mức trong hồ sơ hoàn thuế, không thu thuếTheo qui định tại Điều 37 Thông tư số 128 thì khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp nộp định mức (bản chính) nguyên liệu chính cho cơ quan Hải quan để lưu theo qui định; khi làm thủ tục quyết toán nguyên vật liệu thì thông báo tất cả định mức phụ liệu còn lại cho cơ quan Hải quan. Theo qui định tại Điều 27 Thông tư số 196 thì doanh nghiệp thực hiện truyền qua cơ sở dữ liệu điện tử bảng định mức theo các tiêu chí và định dạng qui định và gửi đến cơ quan hải quan. Như vậy, đối với cả thủ tục hải quan điện tử và truyền thống thì bản định mức chính đã có trong hồ sơ hải quan hoặc trên hệ thống dữ liệu điện tử.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý việc sử dụng 01 bản sao Bảng thông báo định mức trong hồ sơ hoàn thuế tại Điều 117 Thông tư số 128.

- Về việc nợ chứng từ thanh toán ảnh hưởng đến việc đóng hồ sơ điện tử: Vướng mắc này liên quan trực tiếp đến hệ thống thanh khoản điện tử, Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc, nghiên cứu và sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Công văn 1560/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2014 - Thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất:

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai TNTX. Theo đó, trường hợp của Công ty có chứng từ thanh toán đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 4.2 hoặc điểm 4.6 Phụ lục I Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì được thanh khoản, hoàn thuế theo quy định; trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất nhưng trên hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu có quy định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng tạm nhập, tái xuất thì không được coi là chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Công văn 2049/BTC-CST- ngày 18/02/2014 - Chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

Công văn này giải quyết vướng mắc về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Để hướng dẫn chung cho các doanh nghiệp và các Cục thuế, Cục hải quan về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Về thuế nhập khẩu:

Doanh nghiệp bị ấn định thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Số thuế ấn định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Doanh nghiệp bị ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan.

Số thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

- Về việc hạch toán số tiền phạt vi phạm hành chính:

Căn cứ Điểm 2.29 Khoản 2 Thông tư số 123/2012/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp không được phản ánh số tiền phạt vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Về xử phạt vi phạm hành chính:

Trường hợp doanh nghiệp có khiếu nại về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quản lý thuế.

Công văn 1882/BTC-TCHQ ngày 13/02/2014 - Hồ sơ hoàn thuế của DNCX thực hiện quyền nhập khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc tờ khai xuất khẩu không có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thực hiện quyền nhập khẩu sau đó bán lại hàng hóa cho DNCX khác. Theo đó, căn cứ khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Công văn 1626/TCHQ-TXNK ngày 19/02/2014 - Chính sách thuế đối với DNCX thực hiện quyền XK, quyền NK:

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế đối với DNCX thực hiện quyền XK, quyền NK. Theo quy định tại khoản 8 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, DNCX nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế ngay khi nhập khẩu vào DNCX. 

Công văn 1552/TCHQ-TVQT ngày 18/02/2014 - Thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư XDCB:

Công văn này thông báo thực hiện một số văn bản mới về đầu tư XDCB. Cụ thể như sau:

- Ngày 26/11/2013 Quốc Hội ban hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, thay thế Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 và bãi bỏ Mục I chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Ngày 02/01/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2014/TT-BTC về việc Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị Chủ đầu tư cập nhật, nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định tại các văn bản dẫn trên.

Công văn 1520/TCHQ-QLRR ngày 18/02/2014 - Vướng mắc về việc chuyển luồng Đỏ đối với các tờ khai của doanh nghiệp lần đầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc chuyển luồng Đỏ đối với các tờ khai của doanh nghiệp lần đầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiến hành nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để đáp ứng phân luồng theo đúng quy định tại Quyết định số 07/QĐ-TCHQ ngày 14/1/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Do vậy, trong giai đoạn hệ thống đang nâng cấp, đề nghị Cục Hải quan Bình Định chỉ đạo các Chi cục hải quan tiến hành chuyển luồng Đỏ đối với các tờ khai của doanh nghiệp lần đầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục hải quan để kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời ghi nhận lý do chuyển luồng đối với các tờ khai nói trên.

Công văn 1365/TCHQ-GSQL ngày 13/02/2014 - Đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK:

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK. Theo đó:

- Trường hợp Công ty chưa được cấp có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng tại KCX, KCN cao, Khu kinh tế , Khu kinh tế cửa khẩu giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, cho thuê đất và nhà xưởng mà chỉ là đi thuê lại đất đai, nhà xưởng của Công ty khác nên chưa đủ điều kiện để xem xét áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

-Trường hợp Công ty đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình NSXXK.

Công văn 166/GSQL-GQ2 ngày 12/02/2014 - Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm:

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm. Theo đó,căn cứ quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, qua xem xét hồ sơ do Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo cho thấy kết quả kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh không đủ cơ sở để xem xét điều chỉnh định mức theo đề nghị của doanh nghiệp vì:

1/ Biên bản kiểm tra chưa xác định được định mức thông báo ban đầu với định mức xin điều chỉnh (giảm 9 nguyên liệu đầu vào) là phù hợp hay không phù hợp để từ đó đưa ra kết luận định mức điều chỉnh có chính xác hay không chính xác?

2/ Theo Bảng kê chi tiết 44 định mức được điều chỉnh đối với sản phẩm là bảng tiếp điểm bàn phím của điện thoại di động gồm nhiều loại (44 loại) có một số mã sản phẩm cùng một nguyên liệu đầu vào, khác định mức sử dụng nhưng có một số mã sản phẩm không cùng một nguyên liệu đầu vào như mã theo số thứ tự 3, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17…

Như vậy, việc Công ty giải trình tại công văn số 146/YS-CV ngày 23/10/2013 khẳng định rằng Công ty vẫn đang tiếp tục sản xuất theo định mức tiêu hao thực tế 7 nguyên liệu trong 16 mã nguyên liệu đã đăng ký là không phù hợp với bảng điều chỉnh định mức.

Công văn 1366/TCHQ-QLRR ngày 13/02/2014 - Phân luồng tờ khai hải quan:

Công văn này giải quyết vướng mắc về việc phân luồng đỏ tờ khai hải quan. Theo đó, Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra được căn cứ vào:

- Khoản 1a Điều 15 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005: " Kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan...";

- Điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: "Kiểm tra xác suất để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan của chủ hàng tối đa không quá 5% tổng số tờ khai hải quan"

Việc tờ khai số 04/NKD01 ngày 11/01/2014 của Công ty phân luồng đỏ thuộc các trường hợp nêu trên.

Công văn 1352/TCHQ-VNACCS ngày 13/01/2014Gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS:

Công văn này thông báo về việc gia hạn thời gian chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS. Theo đó, để giúp cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cơ hội tiếp tục chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan gia hạn thời hạn chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp XNK trong phạm vi toàn quốc đến hết ngày 28/02/2014. Sau thời gian này, Tổng cục Hải quan sẽ đóng Hệ thống VNACCS/VCIS để chuẩn bị cho việc chạy chính thức hệ thống.Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phổ biến cho cán bộ, công chức của đơn vị mình và doanh nghiệp XNK trên địa bàn khẩn trương và tiếp tục tham gia chạy thử Hệ thống VNACCS/VCIS.

Nguồn: Tài Việt


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]