Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (16/11 - 21/11/2015)

Tác giả : AA006 | 21 - 11 - 2015 | 2:14 PM | 743 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (16/11 - 21/11/2015):

Công văn 2018/TXNK-CST ngày 02/11/2015 - Hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nhân trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra ngước ngoài sau khi nghiên cứu thành công của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, theo đó:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối với quà tặng của đối tác nước ngoài gửi cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng mã loại hình H11 (hàng nhập khẩu khác) thuộc bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS.

2. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Công văn 2089/TXNK-CST ngày 11/11/2015 - Hướng dẫn xử lý thuế hàng SXXK tiêu thụ nội địa

Công văn này trả lời vướng mắc về kê khai nộp thuế đối với nguyên phụ liệu của hàng SXXK bị trả về phải tiêu thụ nội địa, theo đó:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì đối với sản phẩm tái chế không phải là hàng gia công thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu thì cơ quan hải quan nơi làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu biết (nếu là hai cơ quan hải quan khác nhau) về các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP để xử lý thuế theo quy định.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 7 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

“Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (thuộc đối tượng được hoàn thuế khi xuất khẩu) phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

Tổ chức, cá nhân không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại đó;

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải nhập khẩu trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó”.

Nguồn: taiviet.net

 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4515

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]