Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (16/03 - 21/03/2015)

Tác giả : AA001 | 23 - 03 - 2015 | 10:17 AM | 2026 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (16/03 - 21/03/2015):

Công văn 2139/TCHQ-GSQL ngày 16/03/2015 - Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI:

Công văn này giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI. Cụ thể như sau:

- Hàng hóa xuất khẩu là phế liệu, hàng hóa khác thu được trong quá trình sản xuất: Doanh nghiệp FDI được xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất và hàng hóa thanh lý theo hình thức xuất khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp FDI cũng được nhượng bán phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất vào nội địa. Như vậy, hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài hàng hóa là phế liệu hoặc hàng hóa thu được sau khi xử lý chất thải của quá trình sản xuất của doanh nghiệp FDI chưa được hướng dẫn. Xét thực tế việc doanh nghiệp FDI đầu tư máy móc, thiết bị xử lý chất thải và xuất khẩu phế liệu, phế thải ra nước ngoài là hoạt động nên khuyến khích, do vậy theo quan điểm của Tổng cục Hải quan thì cho phép doanh nghiệp FDI được thực hiện hoạt động này, không yêu cầu bổ sung tại ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

- Hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành: Trong quá trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp FDI có nhu cầu nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất và bảo hành cho các sản phẩm do chính doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Theo quy định, hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho chính sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra được coi là nhập khẩu để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư, hoạt động nhập khẩu linh kiện, vật tư phục vụ bảo hành cho sản phẩm mà doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối phải thực hiện theo quyền nhập khẩu.

Công văn 3556/BTC-TCHQ ngày 19/03/2015 - Hoàn thuế nhập khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế nhập khẩu. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Công văn 2321/TCHQ-GSQL ngày 19/03/2015 - Thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại. Theo đó, hàng hóa đã xuất khẩu nay bị trả lại thực hiện theo loại hình nhập hàng xuất khẩu bị trả lại (A31). Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam để tiêu hủy không được xét hoàn thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu nhập khẩu sản xuất ra số hàng hóa xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại; trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó. Công ty có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Hải quan thực hiện việc kê khai chi tiết và theo dõi, đối chiếu lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ra số hàng hóa phải nhập khẩu trả lại thực hiện tiêu hủy để thực hiện thanh khoản thu thuế theo hướng dẫn trên.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan 1015


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]