Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (15/12 - 20/12/2014)

Tác giả : AA006 | 21 - 12 - 2014 | 3:45 PM | 792 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (15/12 - 20/12/2014):

Công văn 1605/GSQL-GQ1 ngày 02/12/2014 - Hướng dẫn xác định “ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”

Công văn này hướng dẫn xác định “ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”. Theo đó, “ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan” quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/05/2014 sửa đổi khoản 4 Điều 6 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được hiểu là ngày thông quan trên tờ khai hải quan.

Công văn 1623/GSQL-GQ2 ngày 03/12/2014 - Vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Công văn vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan và giao hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.

Công văn 14852/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2014 - Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Theo đó, một trong những điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu là “Người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu”.

Công văn 14888/TCHQ-TXNK ngày 15/12/2014 - Thuế xuất khẩu hàng hóa SX từ nguyên liệu nhập khẩu

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế xuất khẩu hàng hóa SX từ nguyên liệu nhập khẩu. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Doanh nghiệp phải thông báo định mức trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính. Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký bảng định mức nguyên liệu trước khi xuất khẩu sản phẩm, không đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu, thì chưa đủ điều kiện để được xét không thu thuế xuất khẩu.

Công văn 14889/TCHQ-TXNK ngày 15/12/2014 - Thuế xuất khẩu đối với hàng hóa bán cho DNCX

Công văn này giải đáp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa bán cho DNCX. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Do đó, trường hợp Công ty mua mặt hàng than đá do doanh nghiệp khác nhập khẩu để bán lại cho doanh nghiệp chế xuất, thì doanh nghiệp nhập khẩu được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và Công ty không phải nộp thuế xuất khẩu nếu đáp ứng quy định tại điểm a khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công văn 14948/TCHQ-TXNK ngày 16/12/2014 - Hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa. Theo đó, người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Công văn 14996/TCHQ-TXNK ngày 17/12/2014 - Việc vướng mắc hoàn thuế hàng tái nhập

Công văn này giải đáp vướng mắc hoàn thuế hàng tái nhập. Theo đó, hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng tái nhập trở lại, lô hàng xuất trả, sổ sách chứng từ kế toán và các giao dịch khác có liên quan, nếu xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây; sau khi tái chế doanh nghiệp đã xuất hết số hàng nêu trên thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tạm nhập theo quy định. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 130 thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4914

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]