Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (12/09 - 17/09/2016)

Tác giả : Admin | 17 - 09 - 2016 | 9:28 AM | 1466 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (12/09 - 17/09/2016)

Công văn 1188/GSQL-GQ3 ngày 12/09/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hàng hoá tạm xuất, tái nhập, theo đó : 

Trả lời công văn số 20072016/KH ngày 20/07/2016 của Công ty CP Phát triển Kiến Hưng vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập để sửa chữa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách mặt hàng và thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại: Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 497/XNK-TH ngày 06/6/2016 và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3892/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2014 khi làm thủ tục tạm xuất, tải nhập hàng hóa thuộc danh Mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nêu tại Mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì trong bộ hồ sơ phải có giấy phép tạm xuất, tái nhập của Bộ Công Thương

2. Về việc xử phạt hành chính.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định xử phạt đối với hành vi:

“Tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép...”; Từ ngày 01/08/2016, hành vi vi phạm này bị Điều chỉnh bởi quy định tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục tạm xuất hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép mà không có giấy phép thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định nêu trên.

3. Về áp dụng chính sách quản lý

Căn cứ Khoản 3, Điều 29 Luật Hải quan quy định: “... chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được áp dụng tại thời Điểm đăng ký tờ khai hải quan...”. Như vậy, nếu thời Điểm đăng ký tờ khai của lô hàng sau ngày quyết định số 18/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 có hiệu lực thì được áp dụng quy định tại Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên, liên hệ với Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục) để được giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập để sửa chữa theo quy định.

Công văn 8548/TCHQ-TXNK ngày 12/09/2016 - Xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất, theo đó:

Trả lời công văn số 2106/HQHN-TXNK ngày 28/6/2016 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu đã tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập để tham dự triển lãm, giới thiệu sản phẩm thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi tái xuất khẩu đối với hàng tạm nhập. Trường hợp quá hạn 90 ngày phải nộp thuế (theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015).

Căn cứ Khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu là hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên để xử lý vướng mắc cho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ tạm nhập; hồ sơ chuyển loại hình nhập khẩu; hồ sơ xuất khẩu; sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các chứng từ có liên quan đến lô hàng tạm nhập, khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã kê khai nộp đủ các loại thuế sau đó hàng hóa được tái xuất sang nước thứ ba của Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam. Kết quả kiểm tra xác định hàng hóa tái xuất là hàng hóa đã nộp đủ các loại thuế khi chuyển loại hình, chưa qua quá trình gia công, sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam thì xử lý hoàn thuế cho Công ty TNHH PIAGGIO Việt Nam theo quy định.

Công văn 8695/TCHQ-PC ngày 16/09/2016 - Vướng mắc xử lý vi phạm đối với khai sai mã số lần đầu, theo đó:

Về việc vướng mắc xử lý vi phạm đối với trường hợp khai sai mã số lần đầu phát hiện trong kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại

Bản tin hải quan số 2916

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]