Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (12/01 - 17/01/2015)

Tác giả : AA001 | 18 - 01 - 2015 | 3:44 PM | 909 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (12/01/2015 - 17/01/2015):

Công văn 95/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2015 - Xử lý nợ thuế

Công văn này giải đáp về xử lý nợ thuế.Theo đó, trường hợp Công ty có khoản nợ thuế chưa quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế không thuộc đối tượng xóa nợ. Cục Hải quan tỉnh tiếp tục theo dõi khoản nợ thuế của Công ty, liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng của địa phương để thu hồi nợ thuế.

Công văn 61/TCHQ-TXNK ngày 07/01/2015 - Vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra

Công văn này giải đáp vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra.Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuế, lô hàng được đưa về Công ty bảo quản, sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành chỉ được thông quan một phần lô hàng, phần hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng đã tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài thì số tiền thuế đã nộp cho lô hàng đã tái xuất được xem xét xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Công văn 195/BTC-TCHQ ngày 07/01/2015 - Giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch

Công văn này giải đáp hướng dẫn về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển áp dụng đề án mã vạch.Cụ thể như sau:

I. Giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng

1. Danh sách container/danh sách lượng hàng đã thông quan

- Người khai hải quan làm thủ tục thông quan cho lô hàng, trên Hệ thống ecustoms ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container (hàng hóa chuyên chở bằng container) hoặc danh sách lượng hàng (hàng lỏng, hàng rời) của lô hàng được thông quan.

- Trường hợp số hiệu container thay đổi so với khi khai hải quan (không thay đổi về số lượng hàng, lượng cont), người khai khai sửa đổi bổ sung số hiệu container đã thay đổi trên hệ thống ecustoms.

Trường hợp số hiệu container thay đổi so với khi khai hải quan (có thay đổi về lượng hàng, số lượng container), người khai khai sửa đổi bổ sung nội dung khai trên hệ thống VNACCS và ecustoms theo quy định.

2. In danh sách container/danh sách lượng hàng

Người khai hải quan thực hiện in danh sách container, danh sách lượng hàng từ 03 nguồn sau:

- Từ chức năng in trên website hải quan (www.customs.gov.vn).

- Sử dụng tài khoản khai hải quan điện tử của người khai.

- Đề nghị công chức hải quan tại Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu/Đội nghiệp vụ hoặc tại Đội giám sát in từ hệ thống ecustoms.

3. Người khai hải quan in danh sách container có mã vạch, tờ khai hải quan để:

- Giao cho Hãng tàu/đại lý hãng tàu trong trường hợp Hãng tàu/đại lý hãng tàu thay mặt người khai hải quan thực hiện thanh khoản hồ sơ giám sát. Hãng tàu/đại lý hãng tàu xuất trình hồ sơ gồm danh sách container có mã vạch, tờ khai hải quan cho công chức Văn phòng Đội giám sát.

- Trực tiếp thực hiện thanh khoản với cơ quan Hải quan.

II. Giám sát đối với hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cảng

Danh sách container/danh sách lượng hàng đã thông quan

Người khai làm thủ tục hải quan cho lô hàng, trên Hệ thống ecustoms ghi nhận danh sách tờ khai hải quan, danh sách container của lô hàng được thông quan; được giải phóng hàng; được đưa về bảo quản; được đưa về địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu; vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; lô hàng nhập khẩu được miễn thuế, không chịu thuế hoặc có số tiền thuế phải nộp bằng không hoặc được ân hạn thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và do Chi cục Hải quan cảng biển thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan khác (sau đây gọi tắt là hàng hóa được đưa ra khu vực giám sát hải quan).

Công văn 117/TCHQ-TXNK ngày 09/01/2015 - Miễn tiền chậm nộp

Công văn này giải đáp vướng mắc về miễn tiền chậm nộp.Theo đó, trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền thì phải nộp tiền chậm nộp.

Công văn 275/BTC-TCHQ ngày 09/01/2015 - Chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.Theo đó, đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, không tiêu thụ trong nước thì hồ sơ hoàn thuế không thu thuế không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp chứng từ thanh toán đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Trường hợp có nghi vấn thì sau khi thực hiện xong việc hoàn thuế, không thu thuế, chuyển hồ sơ cho Chi cục kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Công văn 195/TCHQ-TXNK ngày 12/01/2015 - Không thu thuế XK đối với hàng hóa tái xuất

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc không thu thuế XK đối với hàng hóa tái xuất.Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Bản tin hải quan số 0215

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]