Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (11/08 - 16/08/2014)

Tác giả : AA001 | 17 - 08 - 2014 | 7:59 AM | 2159 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (11/08 - 16/08/2014):

Công văn 9998/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2014 - Xử lý nguyên vật liệu dư thừa khi thực hiện hợp đồng gia công:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc xử lý nguyên vật liệu dư thừa khi thực hiện hợp đồng gia công. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính (nay là Điều 27 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính); Điều 21 Thông tư số 117/2011/TT-BTC (nay là Điều 25 Thông tư số 13/2014/TT-BTC); điểm c, khoản 8 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là điểm c, khoản 8, Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính), cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của Công ty, cụ thể như sau:

- Yêu cầu Công ty giải trình về việc chậm thanh khoản hợp đồng gia công; xác định rõ trách nhiệm của Cục Hải quan, Chi cục, doanh nghiệp liên quan đến tình trạng chậm thanh khoản hợp đồng gia công đã quá hạn trong thời gian dài;

- Kiểm tra, đối chiếu toàn bộ số liệu của hợp đồng gia công bao gồm: tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu, Bảng thông báo định mức, các Bảng biểu thanh khoản thuộc hồ sơ thanh khoản để xác định lượng nguyên vật liệu dư thừa;

- Qua kiểm tra, xác định doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển kiểm tra sau thông quan để kiểm tra, ấn định thuế theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu tại điểm 1 trên, kiến nghị của Công ty về việc bỏ thủ tục tiêu hủy nguyên phụ liệu dư thừa của Công ty không có cơ sở để thực hiện.

Công văn 11238/BTC-CST ngày 12/08/2014 - Chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:

Công văn này giải đáp chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, Công ty bị ấn định thuế GTGT tại khâu nhập khẩu đối với số lượng nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chênh lệch giữa tồn kho theo kiểm kê thực tế với hồ sơ khai báo cơ quan hải quan. Trường hợp Công ty đã nộp số thuế GTGT bị ấn định đối với lượng nguyên phụ liệu tồn kho phát sinh chênh lệch thừa so với hồ sơ hải quan theo Quyết định của Cơ quan Hải quan  thì số thuế GTGT Công ty đã nộp được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về khấu trừ thuế GTGT theo quy định. Công ty bị ấn định thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Số thuế nhập khẩu bị ấn định được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công văn 10174/TCHQ-TXNK ngày 13/08/2014 - Vướng mắc trong việc thực hiện trừ lùi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện trừ lùi Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS. Cụ thể như sau:

-  Khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đã đăng ký Danh mục miễn thuế trên VNACCS, hệ thống tự động trừ lùi số lượng hàng hóa tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp không đăng ký Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACSS thì không thực hiện trừ lùi được trên hệ thống VNACCS; cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa miễn thuế thực hiện trừ lùi trên Danh mục miễn thuế đã được đăng ký theo quy định.

- Khi khai báo hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trên VNACCS, doanh nghiệp khai các chỉ tiêu liên quan đến Danh mục miễn thuế như sau:

- Chỉ tiêu Số danh mục miễn thuế nhập khẩu: Để trống.

- Chỉ tiêu Số thứ tự dòng tương ứng trong danh mục miễn thuế nhập khẩu: Để trống.

- Chỉ tiêu Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu: Khai mã miễn thuế nhập khẩu tương ứng (Mã hàng NK, XK khác tại Bảng mã miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dùng trên VNACCS được đăng tải trên website Tổng cục Hải quan).

- Chỉ tiêu Ghi chú: Khai số Danh mục miễn thuế đã được đăng ký.

Công văn 10015/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2014 - Chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan:

Công văn này chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan. Cụ thể như sau:

1. Về hồ sơ hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, không được yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định (như lệnh giao hàng - D/O...).

2. Về việc in và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử:

- Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tờ khai hải quan in, công chức hải quan phải đối chiếu thông tin trên hồ sơ hải quan với dữ liệu khai báo trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra.

- In và xác nhận, đóng dấu trên tờ khai hải quan:

+) Đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải quan giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự in tờ khai hải quan từ hệ thống (02 trang đầu của tờ khai hải quan, phần thông tin chung, không phải in đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát. Lưu ý, không yêu cầu công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên tờ khai in.

+) Đối với tờ khai nhập khẩu được phép đưa hàng về bảo quản công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ tiến hành in phần thông tin chung tờ khai có thông tin chấp thuận cho phép đưa hàng về bảo quản tại chỉ thị của cơ quan hải quan, đóng dấu xác nhận, ký và đóng dấu theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 22/2014/TT-BTC để giao cho người khai hải quan làm tiếp các thủ tục.

Công văn 11352/BTC-TCHQ ngày 14/08/2014 - Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ xuất khẩu, xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Theo đó, về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

Công văn 10210/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2014 - Vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa:

Công văn này giải quyết vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, quy định tại Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT thì khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa mà doanh nghiệp được hoàn không được chi từ Quỹ hoàn thuế.  Tổng cục Thuế đã có công văn số 1350/TCT-KK ngày 23/4/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5554/TCHQ-TXNK ngày 19/05/2014 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn cơ quan Hải quan nơi người nhập khẩu mở tờ khai, ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu đính kèm, lập lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (theo mẫu 01/LHT: Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) gửi Kho bạc Nhà nước nơi đã hạch toán thu NSNN đối với khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa để thực hiện chi ngân sách.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3114

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]