Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (09/05 - 14/05/2016)

Tác giả : Admin | 14 - 05 - 2016 | 10:22 AM | 1456 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/04 - 23/04/2016):

Công văn 636/GSQL-GQ2 ngày 13/05/2016 - Về doanh nghiệp chế xuất thuê kho bên ngoài để lưu trữ nguyên vật liệu và lắp đặt dây chuyên sản xuất, theo đó : 

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của ĐNCX, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho thì DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

Công văn 3857/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2016 - Về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, theo đó : 

Căn cứ công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thì: Trường hợp công ty có số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa và chưa thực hiện kê khai, khấu trừ hoàn thuế tại cơ quan thuế thì thẩm quyền hoàn thuế là cơ quan hải quan.

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế chịu trách nhiệm về số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa đề nghị hoàn tại cơ quan hải quan nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Công văn 3770/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2016 - Về chính sách thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu, theo đó : 

Hướng dẫn về chính sách thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu của Công ty Sumito Wiring Systems, Ltd :

1. Về thuế nhập khẩu

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì: Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (DNCX), kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi, hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Trường hợp công ty mới do Công ty Sumito Wiring Systems, Ltd dự định thành lập tại Việt Nam và không phải là DNCX khi nhập khẩu hàng hóa từ DNCX thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh, khi bán hàng hóa nêu trên cho DNCX hoặc bán ra nước ngoài thì được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

2. Về thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ DNCX thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật về thuế GTGT; Khi doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng hóa đó cho DNCX thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (nếu thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành, số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC hoặc được khấu trừ thuế đầu vào theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 21/12/2013 của Bộ Tài chính và sửa đổi tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1516

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]