Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (07/03 - 12/03/2016)

Tác giả : AA006 | 14 - 03 - 2016 | 7:59 AM | 775 Lượt xem
Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (07/03 - 12/03/2016)

 Công văn 1613/TCHQ-TXNK ngày 10/03/2016 - Hướng dẫn thuế GTGT mặt hàng phân bón axit super humic

Công văn này hướng dẫn về việc áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng phân bón axit super humic, theo đó:

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng hỗn hợp axit humic và các hợp chất vô cơ khác thuộc mã số 3824.90.99, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, thì: “Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp mức thuế giá trị gia tăng tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Công văn 1642/TCHQ-TXNK ngày 10/03/2016 - Hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng, tạm nhập tái xuất

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hoá theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái xuất, theo đó

1. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Công ty có thể làm thủ tục tạm nhập tại một chi cục và tái xuất ở chi cục khác.

2. Về việc nộp thuế:

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 8 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì:

- Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập - tái xuất thuộc đối tượng chịu thuế;

- Trong thời gian tạm nhập - tái xuất (theo thỏa thuận giữa thương nhân với đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan) thì chưa phải nộp thuế. Quá thời hạn tạm nhập mà chưa tái xuất thì doanh nghiệp phải nộp thuế. Do đó, Công ty phải thực hiện thanh Khoản thuế đối với từng tờkhai. 

Công văn 1568/TCHQ-GSQL ngày 05/03/2016 - Hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu đất

Tại Luật Thương mại; Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có Điều kiện đối với “đất” nói chung. Tuy nhiên, tại Khoản 5 Điều 13 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013 quy định hành vi bị cấm là “Đưa đất, ... trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

Theo Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 và Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mặt hàng nhập khẩu thuộc nhóm 25.07 và 25.08 không thuộc Danh Mục phải kiểm dịch thực vật, tuy nhiên tại công văn số 2395/BNN-BVTV ngày 24/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật ký thừa ủy quyền) thì phải kiểm dịch thực vật; còn theo công văn số 2183/BVTV-KD của Cục Bảo vệ thực vật thì không phải kiểm dịch thực vật.

Hiện tại, chính sách nhập khẩu “đất” chưa quy định đầy đủ, cụ thể đối với từng loại đất dẫn đến doanh nghiệp và cơ quan hải quan gặp khó khăn vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 0816

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]