Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (06/10/2014 - 11/10/2014)

Tác giả : AA001 | 11 - 10 - 2014 | 9:11 AM | 824 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (06/10 - 11/10/2014):

Công văn 11918/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2014 - Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. Theo đó, cơ quan Hải quan quản lý tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã sử dụng bao giấy KRAFT nhập khẩu để đóng gói sản phẩm chè xuất khẩu thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, xử lý sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung cấp hồ sơ liên quan kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình để cơ quan Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết.

Công văn 1278/GSQL-GQ2 ngày 23/09/2014 - Vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa có hai hợp đồng riêng biệt. Theo đó, hợp đồng xuất khẩu phải có điều khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam và hợp đồng nhập khẩu phải có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam. Do vậy, trường hợp trong hợp đồng nhập khẩu giữa Công ty Việt Nam và Công ty Đức không có điều khoản chỉ định nhận hàng từ Công ty thứ ba tại Việt Nam là không đúng với quy định dẫn trên.

Công văn 1283/GSQL-GQ2 ngày 24/09/2014 - Xử lý phế phẩm gia công:

Công văn này hướng dẫn xử lý phế phẩm gia công nằm trong định mức và nằm ngoài định mức. Cụ thể như sau:

- Đối với phế phẩm gia công nằm trong định mức khi xuất trả cho đối tác thuê gia công đã được tính vào tổng lượng hàng xuất khẩu nên không được tiếp tục đưa vào số liệu thanh khoản hợp đồng gia công.

- Đối với phế phẩm gia công nằm ngoài định mức nếu tái xuất cho đối tác thuê gia công thì được đưa vào số liệu thanh khoản hợp đồng gia công.

- Về mã loại hình thì việc xuất trả phế phẩm của hợp đồng gia công khai báo theo mã loại hình B13.

Công văn 1317/GSQL-GQ1 ngày 06/10/2014 - In và xác nhận tờ khai:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc in và xác nhận tờ khai. Theo đó, đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải quan giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự in tờ khai hải quan từ hệ thống (02 trang đầu của tờ khai, phần thông tin chung, không phải in đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát. Công chức bộ phận giám sát hải quan thực hiện đóng dấu xác nhận, ký, đóng dấu công chức trên cùng bên phải của trang đầu tiên tờ khai hải quan khi hoàn thành việc giám sát đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan, giao cho người khai hải quan để làm các thủ tục tiếp theo (nếu có). Tờ khai có xác nhận của công chức hải quan được sử dụng làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường hoặc thực hiện các thủ tục hành chính khác. 

Công văn 11836/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2014 - Xác định tính hợp pháp của tờ khai hải quan XK:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc xác định tính hợp pháp của tờ khai hải quan XK trong các trường hợp tờ khai còn một số nội dung chưa khai báo. Cụ thể như sau:

- Không yêu cầu người khai hải quan phải khai số xe vận chuyển hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu trên tờ khai hải quan.

- Việc khai báo hóa đơn thương mại trên tờ khai mẫu HQ/2012- XK là không bắt buộc do căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC về hồ sơ hải quan xuất khẩu thì hóa đơn thương mại không phải là một chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan,

- Hợp đồng xuất khẩu chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu có thuế xuất khẩu, hàng xuất khẩu có yêu cầu thanh khoản, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng xuất khẩu.

- Trường hợp tờ khai không có chữ ký của người làm thủ tục xuất khẩu thì không có cơ sở để xem xét giá trị pháp lý của tờ khai này. Điều này căn cứ theo hướng dẫn cách ghi thông tin trên tờ khai xuất khẩu ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012.

Với trường hợp người ký làm thủ tục xuất khẩu là người ngoài doanh nghiệp: trường hợp tại ô số 4 tờ khai thể hiện người khai hải quan là đại lý làm thủ tục hải quan thì chữ ký tại ô số 27 sẽ là chữ ký và dấu của đại diện có thẩm quyền của đại lý làm thủ tục hải quan này. Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì người trực tiếp làm thủ tục hải quan sẽ ký vào Phiếu ghi kết quả kiểm tra hải quan.

Công văn 12127/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2014 - Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm. Theo đó, Cơ quan Hải quan căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanh nghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế, định mức sử dụng nguyên vật liệu. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanh nghiệp là đúng thì thực hiện thanh khoản theo quy định. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính  đối với hành vi khai điều chỉnh định mức không đúng thời hạn quy định. Thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các mã hàng khai sai tên nguyên phụ liệu và định mức sử dụng.

Công văn 12165/TCHQVNACCS ngày 08/10/2014 - Khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS:

Công văn này hướng dẫn về khai báo, sửa đổi, bổ sung tiêu chí “phương tiện vận chuyển dự kiến” trên tờ khai xuất khẩu VNACCS. Theo đó, căn cứ kế hoạch xuất khẩu, người khai hải quan thực hiện khai báo tên phương tiện vận chuyển dự kiến tại tiêu chí “Phương tiện vận chuyển dự kiến” theo hướng dẫn khai báo trên Hệ thống VNACCS. Trường hợp phát sinh thay đổi tên phương tiện vận chuyển dự kiến đã khai báo thì thực hiện như sau:

- Tờ khai chưa được thông quan: thực hiện nghiệp vụ sửa đổi, bổ sung trong thông quan (EDD/EDA01) trên Hệ thống để được Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phê duyệt nội dung sửa đổi.

- Tờ khai đã được thông quan: người khai hải quan xuất trình thông báo thay đổi tên phương tiện vận chuyển, số chuyến bằng văn bản (chấp nhận fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên phương tiện vận chuyển cho Hải quan giám sát cửa khẩu xuất. Hải quan giám sát ghi nhận tên phương tiện vận chuyển, số chuyến thực tế vào Hệ thống e-Customs (Mục “Ghi nhận HQ”) khi thực hiện thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát.

Công văn 11909/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2014 - Thanh khoản loại hình GC, SXXK trên hệ thống:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản loại hình GC, SXXK trên hệ thống. Cụ thể như sau:

1. Về xử lý số liệu chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn số liệu trên hệ thống thông quan điện tử đối với loại hình gia công, SXXK:

- Khi doanh nghiệp khai báo, truyền số liệu đầy đủ nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc tiếp nhận. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu xác định số liệu yêu cầu thanh khoản của người khai hải quan không phù hợp (giữa số liệu trên hồ sơ giấy và số liệu trên hệ thống) hoặc có chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống thì yêu cầu người khai hải quan giải trình làm rõ và/hoặc khai bổ sung, sửa đổi để xử lý phần chênh lệch và xử lý theo quy định.

2. Về thiếu thông tin xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” trên hệ thống:

Tạm thời, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản kiểm tra thông tin xác nhận "Hàng qua khu vực giám sát" trên hồ sơ giấy, đối chiếu thông tin trên hệ thống, vận đơn, chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh (nếu có) để trình Chi cục trưởng chấp nhận thông tin “Hàng qua khu vực giám sát” phục vụ việc thanh khoản. Trường hợp trên hồ sơ giấy không có ngày xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” thì lấy ngày thông quan trên hệ thống để cập nhật thông tin vào hệ thống thanh khoản.

3. Lỗi phát sinh do chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống V4 sang hệ thống V5 dẫn đến việc không chạy thanh khoản được trên hệ thống:

Cục Công nghệ thông tin, bộ phận Công nghệ thông tin của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị phát triển phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguyên nhân để xử lý triệt để, tránh vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

4. Trường hợp xác định không thể thực hiện thanh khoản được trên hệ thống: tiến hành thanh khoản thủ công và cập nhật kết quả vào hệ thống.

Công văn 11910/TCHQ-GSQL ngày 01/10/2014 - Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Theo đo, hồ sơ hải quan khi làm thủ

tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

Công văn 12156/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2014 - Giải đáp về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế, không thu thuế, mức xử phạt vi phạm hành chính và phần mềm thanh khoản:

Công văn này giải đáp về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán hoàn thuế, không thu thuế, mức xử phạt vi phạm hành chính và phần mềm thanh khoản. Theo đó, căn cứ quy định hiện hành về hải quan, thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế nhập khẩu chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu cuối cùng của hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, không thu thuế. Do đó, trường hợp Công ty đề nghị tính thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế theo tờ khai xuất khẩu cuối cùng đối với bộ tờ khai nhập là không phù hợp.

Công văn 1313/GSQL-GQ2 ngày 03/10/2014 - Thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp FDI:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan khi thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp FDI. Theo đó, trường hợp máy móc, thiết bị nhập khẩu miễn thuế theo dự án được ưu đãi đầu tư thuộc diện thanh lý và thỏa mãn điều kiện thanh lý theo quy định tại điểm b, c khoản 4 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM thì được thanh lý theo hình thức xuất khẩu, không phải hoạt động mua bán trực tiếp hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3914

 

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]