Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (03/10 - 08/10/2016)

Tác giả : Admin | 08 - 10 - 2016 | 11:18 AM | 958 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (03/10 - 08/10/2016).

Công văn 1272/GSQL- GQ2 ngày 04/10/2016 - Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, theo đó : 

Trả lời công văn số 44/CV/ARG/2016 ngày 05/9/2016 của Công ty cổ phần Nông sản Vinacam về việc thay đổi địa điểm làm thủ tục hải quan đối với loại hình NSXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về địa điểm làm thủ tục hải quan thì:

- Đối với thủ tục xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu, Công ty được được lựa chọn làm thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện;

- Đối với thủ tục nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Công ty chỉ được lựa chọn thực hiện tại 01 Chi cục Hải quan trong ba nơi sau đây: (i) Chi cục Hải quan nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất; (ii) Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong nội địa; (iii) Chi cục hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

Công văn 9062/TCHQ-TXNK ngày 04/10/2016 - Về hoàn trả thuế nhập khẩu, theo đó :

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01.06/PFM/2016 ngày 02/6/2016 của Công ty cổ phần Profomilk (sau đây gọi là Công ty) về việc hướng dẫn hoàn thuế đã nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế thì trường hợp Công ty có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2016 ngày 28/7/2016 của Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL về việc hướng dẫn thanh lý máy móc thiết bị miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn 9254/TCHQ-GSQL ngày 03/10/2016 - Về khai báo trị giá hải quan, theo đó :

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2016 ngày 28/7/2016 của Công ty TNHH TM Dịch vụ ADL về việc hướng dẫn thanh lý máy móc thiết bị miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì đối với hàng hóa nhập khẩu khác (không phải là ô tô, mô tô), trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư nêu trên.

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

 

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại : 

Bản tin hải quan số 3116

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]