Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0615 (01/06 - 27/6/2015)

Tác giả : AA003 | 27 - 06 - 2015 | 2:17 PM | 1221 Lượt xem

 

Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 

Điểm được nhà đầu tư trông đợi nhất trong Nghị định này chính là những thay đổi về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, được quy định chi tiết tại Điều 2a. Trong đó, doanh nghiệp đại chúng không rơi vào các trường hợp đặc biệt thì khối ngoại hoàn toàn có thể sở hữu 100% cổ phần nếu điều lệ không có quy định giới hạn. Đây là một khoảng cách lớn so với giới hạn tỷ lệ 49% như hiện nay.Nhà đầu tư nước ngoài cũng được đầu tư không hạn chế vào chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký, trừ trường hợp điều lệ của tổ chức phát hành có quy định khác. Ngoại trừ quỹ mở, quỹ đầu tư chứng khoán có tỷ lệ sở hữu nước ngoài đạt từ 51% trở lên, thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua chứng khoán, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.Nghị định yêu cầu công ty đại chúng, công ty niêm yết báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên trang thông tin điện tử của mình, của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2015

 

 

Thông tư 07/2015/TT-NHNN Ngày 25/6/2015 - Quy định về bảo lãnh ngân hàng.

 

Thông tư này quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó, tổ chức tín dụng (TCTD) phải phối hợp với cổ đông, nhóm cổ đông lập kế hoạch khắc phục việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn, đảm bảo chậm nhất ngày 31/12/2015, tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan tại TCTD tuân thủ quy định của pháp luật là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 01/06/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật Các TCTD.

Trong thời gian triển khai kế hoạch khắc phục nêu trên, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ tại TCTD dưới mọi hình thức, trừ trường hợp nhận cổ phiếu thưởng hay cổ tức bằng cổ phiếu hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm khi TCTD tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng nhưng phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần sau khi mua tuân thủ giới hạn quyđịnh.

Từ ngày 15/07/2015, các TCTD không được cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng mới cho cổ đông, cổ đông trong nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn hoặc người có liên quan của các cổ đông đó. Đặc biệt, sau thời hạn xử lý phần cổ phần vượt giới hạn nêu trên (tức từ năm 2016) hoặc sau thời hạn nêu trong phương án cơ cấu lại đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định.

                   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP Ngày 18/05/2015 - Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh, được tham gia công việc cho các chức danh hoặc hành nghề độc lập theo quy định thì cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự; có Giấy phép cư trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài); đạt yêu cầu về sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề; có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên đối với chứng chỉ hạng I, 05 năm với chứng chỉ hạng II và 03 năm nếu cá nhân có trình độ đại học hoặc 05 năm trở lên với trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với chứng chỉ hạng III.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực tối đa trong 05 năm. Các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn; sau ngày 01/03/2016, cá nhân có nhu cầu sử dụng chứng chỉ hành nghề phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ theo quy định mới.

Riêng đối với cá nhân, người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp hành nghề ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ tại Bộ Xây dựng.             

Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải cung cấp thông tin về năng lực hoạt động của mình tới cơ quan chuyên môn để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử do cơ quan này quản lý. Thông tin này là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch, lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, giám sát thi công xây dựng...

                  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2015

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Ngày 16/06/2015 - Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Thông tư này quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Theo đó, hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa không được nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hóa gây cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô, đồng thời, phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Về thuế, phí, lệ phí, Thông tư quy định, thuế, phí, lệ phí dự thầu mua sắm hàng hóa được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với đấu thầu quốc tế, khi đánh giá về giá không xem xét và không đưa vào để so sánh, xếp hạng nhà thầu đối với chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì chi phí về thuế, phí, lệ phí sẽ được xác định cụ thể trong bước thương thảo hợp đồng; giá đề nghị trúng thầu, giá hợp đồng phải bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Hàng hóa trong hồ sơ mời thầu mua sắm chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được chi phí sản xuất trong nước chiếm từ 25% trở lên trong giá hàng hóa.

 Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 và có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01/08/2015.

Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Ngày 15/06/2015 - Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định này quy địnhtiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Theo đó, DN công nghệ cao có từ 5% lao động nghiên cứu có trình độ đại học. Ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a, b Điều 75 Luật Đầu tư, DN được công nhận là DN công nghệ cao còn phải có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm; tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm phải đạt ít nhất 1% đối với DN vừa và nhỏ hoặc 0,5% đối với các DN có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người.

Đặc biệt, số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của DN đạt ít nhất 5% đối với DN vừa và nhỏ hoặc ít nhất 2,5% và không thấp hơn 15 người đối với DN có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng, có tổng lao động trên 300 người.

                 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2015.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]