Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0515 (26/04/2015 - 31/05/2015)

Tác giả : AA003 | 01 - 06 - 2015 | 9:02 AM | 1143 Lượt xem

Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015 - Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên) được lựa chọn lập báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2015 theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc theo quy định tại Thông tư này. Riêng báo cáo tài chính năm 2015 phải tuân thủ theo quy định tại thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/07/2015.

Quyết định 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 - Quy định về thu hồi, sử lý sản phẩm thải, bỏ.

Quyết định này quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Theo đó, từ ngày 01/07/2016, sẽ chính thức thu hồi, xử lý ắc quy, pin; dầu nhớt các loại; săm, lốp và các thiết bị điện, điện tử đã hết thời hạn sử dụng hoặc bị thải bỏ như: Điện thoại di động, máy tính bảng, máy in, máy vi tính, ti vi, đầu đĩa, máy chụp ảnh... Riêng đối với ô tô, xe mô tô, xe gắn máy đã hết thời hạn sử dụng hoặc bị thải bỏ, thời điểm thu hồi, xử lý bắt đầu từ ngày 01/01/2018. Nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi các sản phẩm thải bỏ nêu trên đã được bán ra thị trường Việt Nam; thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về thu gom, lưu giữ, vận chuyển sản phẩm thải bỏ; xây dựng, thực hiện chính sách hợp lý, ưu đãi, tuyên truyền đối với người tiêu dùng hoặc tổ chức, cá nhân thu gom chuyển giao sản phẩm thải bỏ tại điểm tiếp nhận... Đồng thời, hàng năm, phải báo cáo Tổng cục Môi trường các thông tin về lượng sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu đã bán ra thị trường Việt Nam; danh sách điểm thu hồi, nơi xử lý, kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ và các trường hợp từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ và lý do cụ thể.  Khi tự thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, nhà sản xuất còn được phép thu hồi sản phẩm thải bỏ không phải do mình sản xuất trực tiếp nhưng là bộ phận cấu thành trong sản phẩm do mình sản xuất và bán ra thị trường; được quyền yêu cầu nhà sản xuất khác tiếp nhận lại để xử lý những sản phẩm thải bỏ của họ đã đưa ra thị trường do mình thu hồi và được từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ cùng loại nhưng khác nhãn hiệu của các nhà sản xuất khác hoặc sản phẩm do đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải mang đến khi không có sự ủy quyền, phối hợp.                        

Quyết định này thay thế Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 09/08/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015.

Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 - Quản lý chất thải và phế liệu.

Nghị định này quy định về quản lý chất thải và phế liệu.Theo đó, các tổ chức, cá nhân này phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản giao dịch chính. Với sắt, thép phế liệu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu dưới 500 tấn phải ký quỹ 10%; nhập khẩu từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn phải ký quỹ 15% và nhập khẩu từ 1.000 tấn trở lên phải ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu. Với giấy, nhựa phế liệu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu dưới 100 tấn, từ 100 tấn đến dưới 500 tấn và từ 500 tấn trở lên phải thực hiện ký quỹ với mức lần lượt là 15%; 18% và 20%. Với các loại phế liệu khác (không phải sắt, thép, nhựa, giấy), số tiền ký quỹ được quy định thống nhất là 10% tổng giá trị lô hàng phế liệu nhập khẩu.Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải thực hiện ký quỹ trước khi tiến hành thủ tục thông quan phế liệu nhập khẩu ít nhất 15 ngày làm việc. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại đã nhận ký quỹ sẽ hoàn trả số tiền ký quỹ trong 05 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân kèm theo bản sao chứng thực của tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận thông quan hoặc đã tái xuất phế liệu. Trường hợp phế liệu nhập khẩu không được thông quan hoặc không thể tái xuất, khoản tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán chi phí xử lý phế liệu vi phạm. Nếu số tiền ký quỹ không đủ thanh toán toàn bộ các chi phí, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu có trách nhiệm tiếp tục thanh toán. Mặt khác, nếu số tiền ký quỹ còn thừa sau khi thanh toán các chi phí, thì số tiền còn lại được hoàn trả cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015.

Thông tư 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 - Ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Thông tư này ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.Theo đó, một cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải đáp ứng được các yêu cầu như: Kiểm toán viên phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước; tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp; phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán với thái độ hoài nghi nghề nghiệp để nhận biết các trường hợp có thể dẫn đến việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư trong quá trình thực hiện dự án và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có sai sót trọng yếu; phải thực hiện các xét đoán chuyên môn trong suốt quá trình lập kế hoạch kiểm toán và tiến hành cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm giảm rủi ro kiểm toán xuống một mức thấp có thể chấp nhận được, từ đó cho phép kiểm toán viên đưa ra kết luận phù hợp làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán…Kiểm toán viên phải đảm bảo nguyên tắc đạo đức cơ bản là tính trung thực, khách quan, năng  lực chuyên môn, tính thận trọng, tính bảo mật và tư cách nghề nghiệp; phải được giao việc phù hợp với năng lực chuyên môn, phải được hướng dẫn đầy đủ và giám sát từng bước công việc theo đúng quy trình kiểm toán; trong quá trình kiểm toán, khi thấy công việc được giao vượt quá khả năng chuyên môn của mình thì kiểm toán viên phải báo cáo với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán để xem xét có cần phải tham khảo ý kiến của chuyên gia hay không.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 - Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương.

Thông tư này hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương. Theo đó, trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, mức lương thấp nhất áp dụng đối với chức danh, công việc có độ phức tạp thấp nhất trong điều kiện lao động bình thường, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; mức lương trung bình áp dụng với chức danh, công việc đòi hỏi độ phức tạp trung bình, được xác định đối với chức danh, công việc yêu cầu người lao động tốt nghiệp đại học và tương đương đã qua thời gian thử việc và xác định trong khoảng từ 1,5 đến 2,34 lần so với mức lương thấp nhất, tương ứng với bậc 3 hoặc bậc 4 trong thang lương 6 bậc hoặc 7 bậc của lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh.Mức lương cao nhất áp dụng đối với chức danh quản lý hoặc chức danh, công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhất trong công ty; trong đó hệ số lương của viên chức quản lý phải đảm bảo cao hơn hệ số lương của người lao động, trừ một số lao động chuyên môn, kỹ thuật cao, chuyên gia, nghệ nhân của công ty. Về chế độ phụ cấp, phải đảm bảo mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất từ 5% - 10% hoặc từ 7% - 15% đối với nghề, công việc có điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Phụ cấp này được trả cùng kỳ trả lương hàng tháng; nếu làm việc dưới 04 giờ/ngày được tính là 1/2 ngày; làm việc từ 4 giờ trở lên được tính cả ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2015.

Bản tin quản lý doanh nghiệp số 0515 (26/04/2015 - 31/05/2015)

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]