Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0216 (03/02 - 26/02/2016)

Tác giả : NV019 | 24 - 03 - 2016 | 11:08 AM | 1764 Lượt xem

 

Thông tư 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa 

hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế.

Thông tư 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTCHướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp

giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống thông tin thuế :

trong đó, các thông tin trao đổi bao gồm: Hệ thống danh mục dùng chung; Thông tin

đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; Thông tin đăng ký

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;

Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, thông tin về việc

vi phạm pháp luật về thuế của người thành lập, quản lý doanh nghiệp; Thông tin về báo

cáo  tài chính của doanh nghiệp.


Theo đó, báo cáo tài chính năm của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty

hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; báo cáo tài chính hợp nhất năm của nhóm công ty sẽ do

cơ quan thuế tiếp nhận, lưu trữ tại Hệ thống thông tin báo cáo tài chính và được truyền sang

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng, Hệ thống thông

tin báo cáo tài chính của Tổng cục Thuế truyền toàn bộ dữ liệu mới được cập nhật về

thông tin báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp sang Hệ thống thông tin quốc gia

về đăng ký doanh nghiệp.

Riêng đối với trường hợp cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng tại Điều 12

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và trường hợp công ty Nhà nước chuyển đổi thành công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần, không thực hiện trao đổi thông

tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.
 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2016.

 

Thông tư số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.

Thông tư số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT,

bảo hiểm thất nghiệp được Bộ Tài chính ban hành ngày 03/02/2016.

Thông tư quy định, trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc

tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, đóng thấp hơn mức đóng của

người thuộc diện bắt buộc tham gia, chiếm dụng tiền đóng hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm

thất nghiệp được cơ quan BHXH, cơ quan có thẩm quyền phát hiện từ ngày 01/01/2016 thì

ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành truy thu

số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi chậm đóng. Trong đó, toàn bộ

thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016 được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp

dụng đối với năm 2016; đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính

theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm.

Cũng theo Thông tư này, đối với các khoản chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị

sử dụng lao động đến cuối năm 2014 (nếu có), cơ quan BHXH yêu cầu doanh nghiệp

nộp đủ theo quy định; ngân sách nhà nước không hỗ trợ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong

trường hợp này. 

Ngoài ra, BHXH cấp tỉnh chưa thực hiện xong việc đổi mới phương thức chi trả lương hưu,

trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước

thì tiếp tục thực hiện theo phương thức chi trả hiện hành. Chậm nhất đến cuối năm 2016,

phải thực hiện xong việc chuyển sang phương thức này.

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2016; áp dụng từ năm ngân sách 2016.

 


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]