Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0115 (01/01 - 31/01/2015)

Tác giả : AA001 | 01 - 02 - 2015 | 4:40 PM | 929 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 01/2015 (01/01 - 31/01/2015):

Công văn 149/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/01/2015 - Vướng mắc về trợ cấp thôi việc:

Công văn này giải đáp vướng mắc về trợ cấp thôi việc.Theo đó, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì người sử dụng lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 - Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội:

Thông tư này quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.Theo đó, đối tượng thông tư áp dụng là:

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH theo quy định tại điều 2 Nghị định 83/2008/NĐ-CP, từ ngày 01/01 đến 31/12/2015.

- Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại điều 2 Nghị định 134/2008/NĐ-CP, từ ngày 01/01 đến 31/12/2015.

Thông tư này cũng quy định rõ:

- Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2.

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/03/2015 và các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 - Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất:

Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau:

1. Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:

- Chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại” - mã  269 trong phần “Tài sản”.

- Chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” - mã  429.

2. Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

- Chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – mã 24.

- Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – mã 61.

- Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – mã 62.

Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 - Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp:

Thông tư này hướng dẫn về Chế độ kế toán Doanh nghiệp.Một số điểm mới nổi bật của Thông tư như sau:

- Doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

- Các tài khoản Tài Sản không còn phân biệt ngắn hạn và dài hạn.

- Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán.

- Sửa đổi, hủy bỏ, thêm mới một số tài khoản kế toán.

- Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ.

Thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/02/2015.

Công văn 138/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/01/2015 - Hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động với người lao động làm việc không trọn thời gian.Theo đó, người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]