Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Công văn hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan 2015

Tác giả : Ms Thoa | 31 - 12 - 2014 | 8:38 AM | 1278 Lượt xem

 Ngày 29/12/2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 19046/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Hải quan 2015 theo đó Tài Việt điểm qua một số nội dung nổi bật như sau:

1. Về đại lý làm thủ tục hải quan:

Điều kiện nhân viên đại lý hải quan:

- Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

 - Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Đại lý làm thủ tục hải quan đã được công nhận, nhân viên đại lý đã được cấp chứng chỉ nghiệp vụ thì được tiếp tục hoạt động.

2. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

a/ Điều kiện doanh nghiệp ưu tiên:

Doanh nghiệp được xét chế độ ưu tiên được quy định cụ thể tại chương II Thông tư 86/2013/TT-BTC về việc áp dựng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với daonh nghiệp đủ điều kiện. Khái quát bao gồm 7 điều kiện sau:

1- Điều kiện về tuân thủ pháp luật

2- Điều kiện về thanh toán

3- Điều kiện về kế toán, tài chính

4- Điều kiện về kim ngạch

5- Điều kiện về thực hiện thủ tục hải quan, thực hiện thuế điện tử

6- Điều kiện về độ tin cậy

7- Tự nguyện đề nghị được công nhận là DN ưu tiên

b/ Chế độ ưu tiên:

Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Thời hạn nộp tờ khai hải quan

Với hàng hóa xuất khẩu: nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Với hàng hóa nhập khẩu: nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan:

+ Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia.

+ Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

4. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục:

Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan là không quá 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.

Thời hạn hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa là không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

5. Khai bổ sung:

Được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây 

- Với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

- Với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

6. Kiểm tra thực tế hàng hóa:

Trường hợp  được miễn kiểm tra thực tế:

- Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp;

- Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh;

- Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

  Theo Tài Việt.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]